Or­ga­ni­sche land­bouw op­los­sing ge­bruik che­mi­sche be­strij­dings­mid­de­len

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO - In het ko­kos­dis­trict Coro­nie is er za­ter­dag een Na­ti­o­naal Awa­re­ness se­mi­nar ge­hou­den met als ti­tel ‘Or­ga­ni­sche Land­bouw als op­los­sing voor het ge­bruik van che­mi­sche be­strij­dings­mid­de­len’. Het se­mi­nar had als doel de or­ga­ni­sche land­bouw aan te rei­ken als op­los­sing voor het ge­bruik van che­mi­sche be­strij­dings­mid­de­len. Dit staat in een pers­be­richt van Ca­rib­bean Far­mers Net­work Su­ri­na­me (CaFAN-Su­ri­na­me).

Vol­gens hen zijn de be­lang­rij­ke re­de­nen voor het or­ga­ni­se­ren van dit se­mi­nar het in­ten­sief hoog ge­bruik van scha­de­lij­ke che­mi­sche ge­was­be­scher­mings­mid­de­len in Su­ri­na­me ener­zijds en de toe­na­me van de bi­o­lo­gi­sche en or­ga­ni­sche land­bouw we­reld­wijd an­der­zijds. Er staat dat bij de bi­o­lo­gi­sche land­bouw er al­leen on­scha­de­lij­ke che­mi­ca­li­ën, de zo­ge­noem­de bi­o­lo­gi­sche be­strij­dings­mid­de­len wor­den ge­bruikt, ter­wijl de or­ga­ni­sche land­bouw een vol­le­dig na­tuur­lij­ke land­bouw vorm is en he­le­maal geen ge­bruik van che­mi­ca­li­ën toe­staat.

Vol­gens het be­richt leg­de de co­ör­di­na­tor van CaFANSu­ri­na­me, Reinier Taus in zijn toe­spraak het mo­ge­lij­ke ver­band uit tus­sen het ge­bruik van che­mi­sche be­strij­dings­mid­de­len en de ho­ge in­ci­den­tie aan ziek­te­symp­to­men, waar­on­der kan­ker in ons land. Ver­der gaf hij aan dat de agri­bu­si­ness ge­ïn­te­res­seerd is in het ma­ken van winst en er op de in­ter­na­ti­o­na­le markt voor or­ga­ni­sche pro­duc­ten een be­drag cir­cu­leert van jaar­lijks USD 50 mil­jard. Vol­gens hem is het bij het uit­oe­fe­nen van or­ga­ni­sche land­bouw be­lang­rijk om na­tuur­lij­ke land­bouw­me­tho­den toe te pas­sen ge­ba­seerd op ob­ser­va­tie van hoe de na­tuur werkt. Het pers­be­richt geeft ver­der aan dat de sli­de­show van de Stich­ting Eco­sy­s­tem 2000, ver­zorgd door Taus, op een evi­den­te wij­ze il­lu­streer­de dat or­ga­nisch ge­teel­de ge­was­sen zon­der meer suc­ces­vol kun­nen zijn in Su­ri­na­me. Daar­naast biedt or­ga­ni­sche teelt goe­de ga­ran­ties voor een op­ti­ma­le volks­ge­zond­heid en voor de ge­zon­de sta­tus van de ex­port. Er staat dat de co­ör­di­na­tor Re­gio West van het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij, Gui­do van der Kooye, in zijn toe­spraak be­na­druk­te dat het be­lang­rijk is ge­zond voed­sel te pro­du­ce­ren en dat met de tijd al­le pro­du­cen­ten ge­cer­ti­fi­ceerd zul­len moe­ten wor­den.

Het cer­ti­fi­ce­ren ver­eist vol­gens hem wel wat in­ves­te­rin­gen. Ver­der heeft hij vol­gens CaFAN-Su­ri­na­me de deel­ne­mers op het hart ge­drukt om de op­ge­da­ne ken­nis over te dra­gen en/of in de prak­tijk toe te pas­sen. Ver­meld wordt dat Pe­ter van de Vroo­me van het Ce­los ge­steld heeft dat met be­wust uit­ge­voer­de be­drijfs­hy­gi­ë­ni­sche maat­re­ge­len veel be­smet­ting van bui­ten­af en ver­vol­gens ver­sprei­ding bin­nen het ei­gen ge­was kan wor­den voor­ko­men. Hij gaf aan dat dit de al­ler­eer­ste stap is voor het be­per­ken van ziek­te­pro­ble­men in ge­was­sen. Er wordt aan­ge­ge­ven dat dit se­mi­nar ge­or­ga­ni­seerd is door de Ca­rib­bean Far­mers Net­work, CaFAN-Su­ri­na­me met on­der­steu­ning van ver­schil­len­de in­sti­tu­ten en au­to­ri­tei­ten. CaFAN-Su­ri­na­me is een re­gi­o­naal net­werk van land­bou­wers in het Ca­ri­bi­sche Ge­bied en be­oogt on­der meer de ca­pa­ci­tei­ten van de land­bou­wers te ver­ster­ken. Ver­meld wordt dat de­ze awa­re­ness ac­ti­vi­teit be­zocht werd door land­bou­wers uit ver­schei­de­ne dis­tric­ten, be­lang­heb­ben­den en ver­schil­len­de au­to­ri­tei­ten.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.