Hoofd be­vei­li­gings­dienst po­li­tie weg om on­rust

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AM­STER­DAM - Het hoofd van de Dienst Be­wa­ken en Be­vei­li­gen (DBB), on­der­deel van de Lan­de­lij­ke Een­heid van de po­li­tie, ver­trekt in ver­band met hoog­op­ge­lo­pen on­rust bin­nen de or­ga­ni­sa­tie. De dienst zorgt on­der meer voor de be­vei­li­ging van le­den van het Ko­nink­lijk Huis en po­li­ti­ci. De spe­ci­a­le af­de­ling van de Lan­de­lij­ke Een­heid liet de af­ge­lo­pen maan­den door een ex­tern bu­reau on­der­zoek doen naar be­rich­ten over on­rust en on­vre­de on­der het per­so­neel.

De re­sul­ta­ten daar­van wer­den gis­te­ren naar bui­ten ge­bracht. Naar aan­lei­ding hier­van legt het hoofd van de dienst zijn func­tie neer, om ruim­te te ma­ken voor een op­vol­ger die de ko­men­de maan­den de nood­za­ke­lij­ke ver­an­de­rin­gen en her­vor­min­gen gaat lei­den. De cul­tuur, werk­ver­hou­din­gen en sfeer bin­nen de dienst zijn ern­stig ver­ziekt, meld­den di­ver­se ano­nie­me me­de­wer­kers eer­der dit jaar. Be­vei­li­gers waar­schuw­den dat ade­qua­te be­vei­li­ging van het Ko­nink­lij­ke Huis en po­li­ti­ci on­der druk staat door on­der meer cor­rup­tie, mis­bruik van func­ties en on­ac­cep­ta­bel ho­ge werk­druk.

Het groot­ste deel van de mel­din­gen over in­te­gri­teits­schen­din­gen blijkt na on­der­zoek on­ge­grond. Jan­ni­ne van den Berg, po­li­tie­chef van de Lan­de­lij­ke Een­heid: “Door in te grij­pen op plek­ken en on­der­de­len waar dat no­dig is, zet­ten we stap­pen rich­ting her­stel van ver­trou­wen. Het op­bou­wen van nieu­we re­la­ties tus­sen lei­ding­ge­ven­den en me­de­wer­kers, en me­de­wer­kers on­der­ling is daar­bij een we­zen­lijk on­der­deel, nood­za­ke­lijk voor de ver­de­re ont­wik­ke­ling van de DBB.” Het schei­dend hoofd van de dienst blijft ver­bon­den aan de po­li­tie op het ge­bied van lan­de­lij­ke vei­lig­heids­the­ma’s. Voor­zit­ter Jan Struijs van de po­li­tie­vak­bond NPB liet we­ten blij te zijn met de con­clu­sies uit het rap­port en de maat­re­ge­len die daar­aan zijn ver­bon­den. Hij noemt het ver­trek van het hoofd een hoop­vol­le start. “De con­clu­sies zijn een er­ken­ning van de pro­ble­men die col­le­ga’s al ja­ren er­va­ren. Wij zijn hier al sinds 2014 mee be­zig en blij­ven de ont­wik­ke­lin­gen scherp vol­gen.”

(AD/fo­to: twimg.com)

Voor­zit­ter Jan Struijs van de po­li­tie­vak­bond NPB.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.