Am­ne­sty noemt op­tre­den po­li­tie tij­dens Pie­ten­pro­test ‘on­recht­ma­tig’

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

ROTTERDAM - De ge­meen­te Rotterdam stel­de bij de in­tocht van Sin­ter­klaas af­ge­lo­pen za­ter­dag een ‘dis­pro­por­ti­o­neel’ de­mon­stra­tie­ver­bod in. Ook het op­tre­den van de po­li­tie te­gen de an­tiZwar­te Piet-de­mon­stran­ten was over­dre­ven.

Dat schreef de men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie maan­dag in een ge­pe­per­de brief aan de ge­meen­te en de top van de po­li­tie-een­heid Rotterdam. Vol­gens Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal wa­ren de mees­te van de twee­hon­derd ar­res­ta­ties die wer­den ver­richt tij­dens de in­tocht van Sin­ter­klaas on­recht­ma­tig. Daar­naast wil Am­ne­sty dat er on­der­zoek wordt ver­richt naar het ge­weld dat de po­li­tie ge­bruik­te te­gen een van de de­mon­stran­ten.

Een agent zou een ac­ti­vist een vuist­stoot heb­ben ge­ge­ven, zon­der dat daar een di­rec­te aan­lei­ding voor was.

Vol­gens de po­li­tie is het nood­be­vel en het ver­bod tot de­mon­stra­tie di­rect bij aan­komst me­de­ge­deeld aan de de­mon­stran­ten. Te­vens is een aan­bod om naar Maas­sluis te rei­zen af­ge­we­zen. Hier­op be­sloot de groep rich­ting het cen­trum te gaan. Met het oog op de vei­lig­heid van de kin­de­ren, het pu­bliek en de de­mon­stran­ten zelf is ver­vol­gens be­slo­ten hen aan te hou­den. De men­sen­rech­ten­club noemt het op voor­hand op­leg­gen van een al­ge­heel de­mon­stra­tie­ver­bod, zo­als Rotterdam dat deed, een ‘zeer in­grij­pen­de maat­re­gel’ die al­leen in uit­zon­der­lij­ke si­tu­a­ties mag wor­den toe­ge­past. De in­tocht van Sin­ter­klaas valt daar wat be­treft Am­ne­sty niet on­der. Het be­sluit van Rotterdam tot een de­mon­stra­tie­ver­bod is der­hal­ve een in­breuk op de de­mon­stra­tie­vrij­heid van de Zwar­te Piet-ac­ti­vis­ten. De ge­meen­te heeft vol­gens Am­ne­sty te wei­nig on­der­zoek ge­daan naar de vraag of de de­mon­stran­ten echt ge­weld wil­den ge­brui­ken tij­dens hun pro­test.

Zelfs als er spra­ke is van over­tre­ding van een de­mon­stra­tie­ver­bod, dan nog mag de po­li­tie niet meteen vreed­za­me de­mon­stran­ten aan­hou­den, be­pleit Am­ne­sty. De men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie ba­seert zich op vi­deo­beel­den van de aan­hou­din­gen.

De VN uit­te in 2015 in een kri­tisch rap­port over Zwar­te Piet ook al zor­gen over het feit dat men­sen die ge­weld­loos pro­tes­te­ren te­gen het kwet­sen­de ka­rak­ter van het per­so­na­ge in Ne­der­land ge­hin­derd wor­den. Zij krij­gen vol­gens de Ver­e­nig­de Na­ties van de au­to­ri­tei­ten geen toe­stem­ming om op een ge­past tijd­stip en be­te­ke­nis­vol­le plek te de­mon­stre­ren.

Bo­ven­dien, stelt de VN, wor­den de de­mon­stran­ten door de po­li­tie niet vol­doen­de be­schermd te­gen ge­weld en in­ti­mi­da­tie.

Bij de in­tocht van Sin­ter­klaas in Maas­sluis wa­ren za­ter­dag hon­der­den po­li­tie­men­sen in uni­form en in bur­ger aan­we­zig. Ook ston­den er tien­tal­len ME-bus­jes klaar.

De ge­meen­te had een nood­ver­or­de­ning af­ge­kon­digd en Maas­sluis als ‘ri­si­co­ge­bied’ be­ti­teld. Op de­ze ma­nier kon de po­li­tie vol­gens de ge­meen­te snel­ler en ade­qua­ter re­a­ge­ren als dat no­dig zou zijn.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.