Ge­deel­te­lij­ke op­los­sing ge­von­den voor AOW-gat mi­li­tai­ren

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DENHAAG - Re­ge­rings­par­tij­en VVD en PvdA heb­ben een ge­deel­te­lij­ke op­los­sing ge­von­den voor het AOW­gat bij mi­li­tai­ren. “Hier­mee kun­nen 9000 mi­li­tai­ren deels wor­den ge­com­pen­seerd”, zei Fred Tee­ven (VVD) gis­te­ren in de Twee­de Ka­mer.

“Het gaat om 8 mil­joen eu­ro jaar­lijks op­lo­pend tot struc­tu­reel 175 mil­joen eu­ro”, al­dus Tee­ven. Het geld is el­ders in de Rijks­be­gro­ting ge­von­den. “Hier­door gaat het niet ten kos­te van de be­gro­ting van De­fen­sie.”

De op­los­sing is niet van toe­pas­sing op bur­ger­amb­te­na­ren van De­fen­sie die met het­zelf­de pro­bleem kam­pen. De op­po­si­tie is on­te­vre­den. CDA’er Ray­mond Knops noem­de het een doek­je voor het bloe­den. “Het plan van VVD en PvdA geeft De­fen­sie ‘lucht’”, re­a­geer­de mi­nis­ter Je­a­ni­ne Hen­nis (De­fen­sie). De rech­ter heeft eer­der be­paald dat de hui­di­ge re­ge­ling van De­fen­sie voor bur­gers en mi­li­tai­ren met een AOW-gat te­kort schiet. Hen­nis be­looft de re­ge­ling aan te pas­sen. Ze wil het geld hier­voor uit de ar­beids­voor­waar­den ha­len. Dat valt ech­ter niet goed bij de vak­bon­den. Die heb­ben eer­der la­ten we­ten hier niet aan mee te wil­len wer­ken.

Voor­zit­ter An­ne Ma­rie Snels van vak­bond AFMP twit­ter­de tij­dens het de­bat nog al­les be­hal­ve ge­rust op goe­de op­los­sing te zijn. Vak­bond VBM ver­werpt het plan van VVD en PvdA.

On­ge­veer 17.500 voor­ma­li­ge bur­ger­me­de­wer­kers en mi­li­tai­ren heb­ben een AOW-gat. Zij ge­no­ten een wacht­geld­re­ge­ling tot ze 65 wer­den. Maar om­dat de pen­si­oen­leef­tijd is ver­hoogd, zit­ten zij met een fi­nan­ci­eel gat. Ze heb­ben geen wacht­geld meer, maar ook nog geen AOW-uit­ke­ring. De op­los­sing kan het mi­nis­te­rie tot 2035 zo’n 600 mil­joen eu­ro kos­ten.

(AD/ fo­to: rd.nl)

On­ge­veer 17.500 voor­ma­li­ge bur­ger­me­de­wer­kers en mi­li­tai­ren heb­ben een AOW-gat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.