Rei­zi­gers ne­men re­sis­ten­te darm­bac­te­ri­ën mee naar huis

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

AM­STER­DAM - Ne­der­lan­ders die naar ver­re (tro­pi­sche) be­stem­min­gen rei­zen, ne­men vaak mul­ti­re­sis­ten­te darm­bac­te­ri­ën mee te­rug naar huis. Dat blijkt uit een on­der­zoek van on­der meer Uni­ver­si­teit Maas­tricht, het Eras­mus MC en Tro­pen­cen­trum AMC. De­ze bac­te­ri­ën zijn on­ge­voe­lig voor de ge­brui­ke­lij­ke an­ti­bi­o­ti­ca.

Vier jaar lang wer­den de poep­mon­sters van meer dan 2000 rei­zi­gers on­der­zocht. Ruim een der­de neemt mul­ti­re­sis­ten­de darm­bac­te­ri­ën mee te­rug naar huis.

Rei­zi­gers die Zuid-Azië be­zoch­ten keer­den in maar liefst 75 pro­cent van de ge­val­len te­rug met mul­ti­re­sis­ten­te bac­te­ri­ën in hun spijs­ver­te­rings­stel­sel. Rei­zi­gers naar Cen­traal- en Oost-Azië, het Mid­den-Oos­ten of Noor­dAfri­ka pik­ten in 40 tot 50 pro­cent van de ge­val­len de­ze bac­te­ri­ën op. In­dia-gan­gers lo­pen vol­gens de on­der­zoe­kers het groot­ste ri­si­co.

Het feit dat men­sen de bac­te­ri­ën op­pik­ken, be­te­kent niet au­to­ma­tisch dat ze ook ziek wor­den. Na ver­loop van tijd ver­dwij­nen ze mee­stal van­zelf weer uit het li­chaam. De bac­te­ri­ën kun­nen ech­ter ook ern­sti­ge in­fec­ties ver­oor­za­ken. Bin­nen de me­di­sche we­reld groei­en de zor­gen om re­sis­ten­te bac­te­ri­ën. “Ze vor­men we­reld­wijd één van de groot­ste pro­ble­men voor de volks­ge­zond­heid in de na­bije toe­komst. Schat­tin­gen ge­ven aan dat in 2050 mo­ge­lijk meer men­sen over­lij­den aan in­fec­ties door mul­ti­re­sis­ten­te mi­cro-or­ga­nis­men dan mo­men­teel aan hart- en vaat­ziek­ten of kan­ker”, zegt on­der­zoeks­lei­der Jo­hn Pen­ders, ver­bon­den aan de Uni­ver­si­teit Maas­tricht/Maas­tricht UMC+.

De on­der­zoe­kers ver­za­mel­den in de af­ge­lo­pen vier jaar meer dan 10.000 poep­mon­sters en vra­gen­lijs­ten van ruim 2000 rei­zi­gers. Ook wer­den er 215 niet-mee­rei­zen­de huis­ge­no­ten on­der­zocht. Bij één op de acht van de­ze thuis­blij­vers werd de bac­te­rie door de rei­zi­ger na thuis­komst over­ge­dra­gen.

(AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.