Mel­din­gen mis­sers zie­ken­hui­zen ne­men toe

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

UTRECHT - Het aan­tal mel­din­gen van zo­ge­noem­de ca­la­mi­tei­ten in zie­ken­hui­zen aan de In­spec­tie voor de Ge­zond­heids­zorg (IGZ) is de eer­ste helft van dit jaar flink toe­ge­no­men ten op­zich­te van 2015. Dit blijkt uit een on­der­zoek waar­van de IGZ gis­te­ren de re­sul­ta­ten be­kend­maak­te. Vo­rig jaar ont­ving de in­spec­tie 958 mel­din­gen. In de eer­ste helft van dit jaar kwa­men al 752 mel­din­gen bin­nen. De ver­wach­ting voor heel 2016 is dat dit aan­tal op 1504 mel­din­gen uit­komt. Vol­gens de IGZ le­ren zie­ken­hui­zen ca­la­mi­tei­ten be­ter her­ken­nen, waar­door het aan­tal mel­din­gen stijgt.

Me­di­sche in­stel­lin­gen zijn ver­plicht fou­ten te mel­den aan de in­spec­tie. De toe­na­me van het aan­tal mel­din­gen be­te­kent vol­gens de or­ga­ni­sa­tie dus niet dat de zorg min­der vei­lig wordt. “In­te­gen­deel. Door­dat zie­ken­hui­zen meer mel­den, on­der­zoe­ken ze meer en wordt de kans klei­ner dat de on­ge­wens­te si­tu­a­tie nog eens voor­komt”, al­dus het rap­port.

De in­spec­tie heeft in 2015 21 keer een boe­te op­ge­legd aan zorg­aan­bie­ders we­gens on­des­kun­dig of on­zorg­vul­dig han­de­len. Drie per­so­nen kre­gen vo­rig jaar een boe­te om­dat ze zich uit­ga­ven voor arts ter­wijl ze dat niet wa­ren. Tot dus­ver kre­gen dit jaar vijf per­so­nen een boe­te om­dat ze ten on­rech­te een ti­tel voer­den. De ti­tel huis­arts is be­schermd. In de Wet op de be­roe­pen in de in­di­vi­du­e­le ge­zond­heids­zorg (wet BIG) staan al­le zorg­ver­le­ners die een be­scherm­de ti­tel mo­gen dra­gen.

Vol­gens de Pa­ti­ën­ten­fe­de­ra­tie is dit pas het be­gin. Di­rec­teur Dian­da Veld­man: “Het is goed dat zie­ken­hui­zen steeds va­ker mel­den dat er iets is mis­ge­gaan, maar we we­ten nog steeds niet of het aan­tal mel­din­gen het top­je van de ijs­berg is, of dat er echt meer open­heid komt, ook over me­di­sche mis­sers.”

Veld­man zegt dat het goed zou zijn als de zie­ken­hui­zen al­les mel­den wat af­wijkt van de nor­ma­le re­gels mits die af­wij­king heeft ge­leid tot een me­di­sche fout. “Pas dan we­ten we echt hoe vaak het mis gaat. Als an­de­ren kun­nen zien wat er is mis­ge­gaan en waar­om, dan hoe­ven zij die fout niet meer te ma­ken. Open­heid is in ie­ders be­lang, van de dok­ter, van de pa­ti­ënt en van het zie­ken­huis.” (AD/ fo­to: der­k­sen-sin­ger­ling.nl)

Zie­ken­hui­zen moe­ten steeds va­ker mel­den als er iets mis­gaat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.