In­for­ma­tie­be­vei­li­ging scho­len ge­brek­kig

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

ZOETERMEER - Een op de drie mid­del­ba­re scho­len moet meer doen met de in­for­ma­tie­be­vei­li­ging en pri­va­cy­be­wa­king. Dat denkt al­thans de pu­blie­ke or­ga­ni­sa­tie voor on­der­wijs en ICT Ken­nis­net, dat hier la­ter dit jaar on­der­zoek naar wil doen.

Job Vos van Ken­nis­net re­a­geert hier­mee op een be­richt gis­te­ren in het AD, waar­in wordt ge­steld dat tien­tal­len mid­del­ba­re scho­len het af­ge­lo­pen jaar ge­du­peerd zijn door hac­ken­de scho­lie­ren. Vos geeft aan geen har­de cij­fers te heb­ben. Ook dit on­der­deel moet in het on­der­zoek wor­den mee­ge­no­men. Wel wordt Ken­nis­net vol­gens Vos ge­re­geld be­na­derd door scho­len met de vraag hoe er­mee om te gaan. “Het ge­beurt, en re­de­lijk vaak.”

Het gaat hier­bij voor­al om DDoS-aan­val­len, waar­mee scho­lie­ren het sys­teem van de school plat­leg­gen, bij­voor­beeld vlak voor een be­lang­rij­ke toets. “Voor 5 eu­ro kun je een pro­gram­ma voor een DDoS-aan­val ko­pen”, geeft Vos aan.

Daar­naast pro­be­ren scho­lie­ren ook wel­eens in te log­gen op het net­werk van de school. “Als je de ge­brui­kers­naam van een do­cent weet, heb je al een van de twee ge­ge­vens die be­no­digd zijn voor de il­le­ga­le toe­gang tot cij­fers.” Hier­over heeft Ken­nis­net de laat­ste tijd ech­ter geen mel­din­gen bin­nen­ge­kre­gen. “Maar in dit soort ge­val­len scha­ke­len scho­len vaak een op­spo­rings­be­drijf in en niet ons.” Scho­len moe­ten zich vol­gens Vos niet la­ten over­val­len door een aan­val, maar er pro­ac­tief mee aan de slag gaan. “Het be­gint met het ont­wik­ke­len van be­leid. Hoe wil je als school om­gaan met hac­ken­de leer­lin­gen en hoe wil je om­gaan met je ge­ge­vens en soft­wa­re?”

Op ba­sis daar­van kun­nen scho­len een ri­si­co­ana­ly­se uit­voe­ren en maat­re­ge­len ne­men. Scho­len die ie­de­re week te ma­ken heb­ben met een web­si­te die er­uit ligt, kun­nen bij­voor­beeld een zo­ge­noem­de was­straat aan­schaf­fen, die het in­ter­net­ver­keer wast. Bij een DDoS-aan­val wast zo’n straat er bij­voor­beeld de slech­te ver­zoe­ken uit.

Ook be­wust­wor­ding is van groot be­lang, zo­wel voor do­cen­ten als voor leer­lin­gen. “Een do­cent logt bij­voor­beeld in op di­gi­bord en toetst zijn ge­brui­kers­naam in, wat leer­lin­gen kun­nen zien. Leer­lin­gen kun­nen dan ge­lijk zelf ook een wacht­woord in­toet­sen. Na drie fou­te po­gin­gen blok­keert het pro­gram­ma. De klas ligt dub­bel. Een sim­pel ad­vies: zet het di­gi­bord uit als je gaat in­log­gen.”

Meer voor­lich­ting kan ech­ter ook hel­pen. Zo kun­nen scho­len uit­leg ge­ven over wat zo’n aan­val een school kost, maar bij­voor­beeld ook dat het straf­baar is. Wat scho­len kun­nen doen is een plus­klas­je op­star­ten voor de ech­te wizz­kids, zegt Vos. Die kun­nen dan sa­men met de school naar de be­vei­li­ging van het net­werk kij­ken, maar bij­voor­beeld ook wor­den aan­ge­moe­digd leer­lin­gen die di­gi­taal wat min­der han­dig zijn te hel­pen. “Met zo’n plus­klas­je om­arm je ze en heb je meer con­tro­le over ze. Je kunt ze be­ter vol­gen en mo­ni­to­ren. En je zit er zelf bij als ze fou­ten ma­ken.”

(De Te­le­graaf/ fo­to:

ken­nis­net.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.