MBO’ers nog steeds bar slecht in re­ke­nen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - Scho­lie­ren lij­ken het re­ke­nen ein­de­lijk be­ter on­der de knie te krij­gen. De ver­plich­te re­ken­toets wordt op de mees­te school­ni­veaus steeds be­ter ge­maakt. Zor­gen zijn er ech­ter nog steeds over ha­vis­ten en mbo’ers. En wis­kun­de­le­ra­ren plaat­sen kant­te­ke­nin­gen bij de po­si­tie­ve uit­sla­gen. De re­ken­toets is in 2014 in­ge­voerd om­dat het be­drijfs­le­ven en ver­volg­op­lei­din­gen ont­dek­ten dat het be­roerd ge­steld was met de re­ken­vaar­dig­he­den van veel scho­lie­ren. Het voort­ge­zet on­der­wijs en het mbo wer­den er­aan on­der­wor­pen.

Uit nieu­we cij­fers van het Mi­nis­te­rie van On­der­wijs blijkt dat er een stij­gen­de lijn zit in de re­sul­ta­ten. Op het vwo haalt in­mid­dels bij­na ie­der­een een vol­doen­de, op het hoog­ste vm­bo-ni­veau is dat zo’n ne­gen­tig pro­cent. De rest van de vm­bo’ers zit rond de 65 pro­cent.

Ha­vis­ten ba­ren ech­ter nog zor­gen. Zo’n zes­tig pro­cent sleept een vol­doen­de in de wacht; ge­zien hun ni­veau valt dat te­gen. Mbo’ers pres­te­ren een­vou­dig­weg slecht. Slechts de helft haalt de toets.

Het Lan­de­lijk Ak­tie Ko­mit­tee Scho­lie­ren (LAKS) stelt dat het niet vreemd is dat er zo­veel on­vol­doen­des val­len. Uit ei­gen on­der­zoek blijkt na­me­lijk dat som­mi­ge scho­lie­ren vin­den dat ze on­vol­doen­de wor­den voor­be­reid op de re­ken­toets. Een pei­ling geeft aan dat de helft zegt re­ken­on­der­wijs te krij­gen.

Ook wis­kun­de le­ra­ren plaat­sen kri­ti­sche no­ten bij de re­cen­te cij­fers van het mi­nis­te­rie. De stij­gen­de lijn die bij veel leer­lin­gen te zien is, is vol­gens hen na­me­lijk ver­te­ke­nend. “Het af­ge­lo­pen jaar had ie­de­re kan­di­daat recht op vier po­gin­gen op een goed re­sul­taat. Voor die tijd was dat min­der. Dat heeft van­zelf­spre­kend een po­si­tief ef­fect op de eind­cij­fers”, al­dus de Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van Wis­kun­de-le­ra­ren. In de po­li­tiek is de re­ken­toets niet ge­heel on­om­stre­den. Op­po­si­tie­par­tij­en SP, CDA en D66 ver­zet­ten zich er met hand en tand te­gen, om­dat de som­men te ver­ha­lend zou­den zijn. Kin­de­ren die niet erg goed zijn in taal zou­den daar­door in moei­lijk­he­den ko­men. Co­a­li­tie­par­tij­en VVD en PvdA wa­ren tot dus­ver­re voor­stan­ders van de toets, even­als op­po­si­tie­par­tij PVV. Hun po­li­tie­ke op­po­nen­ten ho­pen ech­ter, nu de ver­kie­zin­gen in aan­tocht zijn, dat de PvdA gaat draai­en. “Die par­tij moet staats­se­cre­ta­ris Dek­ker la­ten we­ten dat de re­ken­toets moet stop­pen”, stelt Ka­mer­lid Van Mee­nen (D66). SP en CDA steu­nen de­ze op­roep. PVV’er Beer­te­ma hoopt juist dat de toets na het vwo nu ook op de an­de­re school­ni­veaus gaat mee­tel­len voor het eind­di­plo­ma. “Leer­lin­gen zijn be­re­ke­nend. Pas als iets echt moet, gaan ze er­voor wer­ken.”

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.