180 Dut­ch­bat­ters slui­ten zich aan bij claim

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

DEN HAAG - De groep Dut­ch­bat-ve­te­ra­nen die zich heeft aan­ge­meld voor de claim te­gen de Ne­der­land­se staat om­dat de mi­li­tai­ren op een ‘on­mo­ge­lij­ke mis­sie’ zou­den zijn ge­stuurd, is ge­groeid tot 180. Dat heeft ad­vo­caat Mi­chael Ru­per­ti gis­te­ren la­ten we­ten. In sep­tem­ber ging het nog om ruim 100 mi­li­tai­ren.

On­der de ve­te­ra­nen zijn oud-kop­stuk­ken zo­als plaats­ver­van­gend Dut­ch­bat­com­man­dant Rob Fran­ken, maar ook een aan­tal ac­tief die­nen­de of­fi­cie­ren. Zo be­ves­tigt Ru­per­ti dat on­der an­de­ren de toen­ma­li­ge lui­te­nant Ron Rut­ten zich heeft aan­ge­slo­ten. Rut­ten is te­gen­woor­dig lui­te­nant-ko­lo­nel bij de in­ter­na­ti­o­na­le staf van de NAVO in Brus­sel en is be­kend als de ma­ker van de be­ken­de fo­to­rol­le­tjes die in 1995 bij het ont­wik­ke­len wa­ren mis­lukt.

Ru­per­ti be­ves­tigt op vra­gen van het ANP dat be­gin de­cem­ber een ge­sprek staat ge­pland over de claim met ver­te­gen­woor­di­gers van De­fen­sie en de lands­ad­vo­caat.

Het Ne­der­land­se ba­tal­jon Dut­ch­bat III ope­reer­de in 1995 in VN-ver­band in Sre­bre­ni­ca toen de en­cla­ve werd in­ge­no­men door de Bosni­sche Ser­ven. Die ver­moord­den uit­ein­de­lijk bij­na 8400 mos­lim­man­nen en -jon­gens. Vol­gens de ad­vo­ca­ten van de ve­te­ra­nen is Dut­ch­bat III ja­ren ver­ant­woor­de­lijk ge­hou­den voor het fa­len van de mis­sie. Dat komt vol­gens hen door­dat de re­ge­ring on­vol­doen­de heeft er­kend dat het ba­tal­jon ‘wil­lens en we­tens’ op een on­uit­voer­ba­re mis­sie was ge­stuurd.

De ve­te­ra­nen zou­den hier­door ja­ren la­ter nog on­her­stel­ba­re scha­de op so­ci­aal, emo­ti­o­neel en fi­nan­ci­eel ge­bied on­der­vin­den. De ad­vo­ca­ten vin­den dat de in­ter­ne re­ge­lin­gen bij De­fen­sie om de ve­te­ra­nen te com­pen­se­ren in de­ze zaak niet vol­doen.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.