Bar­ça ont­vangt krank­zin­nig be­drag

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - FC Bar­cel­o­na heeft gis­te­ren met Rak­uten een nieu­we hoofd­spon­sor ge­pre­sen­teerd. Van­af het sei­zoen 2017-18 prijkt de naam van het Ja­pan­se be­drijf vier jaar lang op de shirts van de Spaan­se top­club.

“Rak­uten is het groot­ste in­ter­net­be­drijf in Ja­pan en een van de groot­ste in de we­reld”, zei Hi­ro­s­hi Mi­ki­ta­ni, me­de-op­rich­ter van het be­drijf bij de pre­sen­ta­tie in het Camp Nou. “FC Bar­cel­o­na is de groot­ste club ter we­reld, daar­om pas­sen we goed bij el­kaar.” “We wil­len niet al­leen spon­sor van de club zijn, maar ook hel­pen met de ont­wik­ke­ling van de club op ver­schil­len­de ge­bie­den.” De web­win­kel voor on­der meer elek­tro­ni­ca gaat per jaar mi­ni­maal 54 mil­joen dol­lar (50 mil­joen eu­ro) aan Bar­cel­o­na be­ta­len. Met pres­ta­tie­bo­nus­sen kan dat be­drag op­lo­pen tot maxi­maal 61,7 mil­joen eu­ro. Als Bar­cel­o­na bij­voor­beeld de Cham­pi­ons Le­a­gue wint, krijgt de club bij­na 5 mil­joen ex­tra van Rak­uten. De hui­di­ge hoofd­spon­sor van Bar­cel­o­na - Qa­tar Air­ways maakt elk jaar 33,5 mil­joen eu­ro over voor de spon­so­ring. “Rak­uten is een jon­ge on­der­ne­ming, die erg sterk is op het ge­bied van de mo­der­ne tech­no­lo­gie”, sprak Bar­cel­o­na-voor­zit­ter Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu. “Op dat vlak kan de club nog veel le­ren. We kij­ken uit naar een duur­za­me sa­men­wer­king.” FC Bar­cel­o­na was lan­ge tijd een van de wei­ni­ge clubs die zon­der spon­sor op het shirt speel­de. In 2006 ver­scheen de naam van Uni­cef op het te­nue, maar Bar­cel­o­na maak­te geld over aan de kin­der­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie in plaats van an­ders­om. In 2011 maak­te Uni­cef plaats voor de Qa­tar Foun­da­ti­on en la­ter Qa­tar Air­ways op de borst van het Bar­cel­o­na-tri­cot. Uni­cef bleef wel part­ner van Bar­cel­o­na en staat nog al­tijd op de rug van het shirt. De hui­di­ge over­een­komst met Uni­cef loopt tot 2020. Bar­cel­o­na maakt jaar­lijks 2 mil­joen eu­ro over. (VZ)

Bar­cel­o­na’s pre­si­dent Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu (L) en Rak­uten’s CEO Hi­ro­s­hi Mi­ki­ta­ni met de trui van Bar­cel­o­na bij de pre­sen­ta­tie. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.