Ba­lo­tel­li geeft ou­de leer­mees­ter trap na

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ma­rio Ba­lo­tel­li rol­de de laat­ste ja­ren van in­ci­dent naar in­ci­dent en zag zijn spor­tie­ve car­ri­è­re af­brok­ke­len. Sinds af­ge­lo­pen zo­mer speelt de aan­val­ler bij OGC Ni­ce en daar gaat het meer dan uit­ste­kend. On­der trai­ner Lu­cien Fa­vre speelt Ba­lo­tel­li veel en scoort hij mak­ke­lijk. Dit sei­zoen trof hij als zes­maal doel in even­veel wed­strij­den.

De Zwit­ser heeft Ba­lo­tel­li dus ge­hol­pen zijn car­ri­è­re weer op de rit te krij­gen, maar hij ziet zijn hui­di­ge coach niet als de bes­te waar­on­der hij heeft ge­werkt. “Dat is Ro­ber­to Man­ci­ni voor mij. Hij was voor mij ge­wel­dig en ik ben hem erg veel ver­schul­digd”, ver­telt Ba­lo­tel­li aan La Gaz­zet­ta del­lo Sport. De 26-ja­ri­ge spits heeft aan Bren­dan Rod­gers de meest ver­ve­len­de gedachten. De twee werk­ten sa­men bij Li­ver­pool, maar de sa­men­wer­king was vol­gens Ba­lo­tel­li ‘een ramp’. “Zijn trai­nin­gen wa­ren pri­ma, maar on­ze re­la­tie was ver­schrik­ke­lijk.” Over Klopp, waar­mee Ba­lo­tel­li be­gin vo­rig sei­zoen nog mee te ma­ken had, heeft hij wei­nig te kla­gen. “Op hem ben ik niet boos. Mis­schien had hij al­leen wat meer ge­duld met me moe­ten heb­ben.”

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.