Drie NBA-teams boy­cot­ten Trump-ho­tels

Times of Suriname - - SPORT -

BAS­KET­BAL - Drie teams uit de Ame­ri­kaan­se bas­ket­bal­com­pe­ti­tie NBA heb­ben be­slo­ten om dit sei­zoen bij uit­wed­strij­den in Chi­ca­go en New York niet meer in ho­tels van Do­nald Trump te ver­blij­ven. Het gaat om Dal­las Ma­ve­ricks, Mil­wau­kee Bucks en Memphis Grizz­lies, meldt de Ame­ri­kaan­se sport­zen­der ESPN. De drie ploe­gen mij­den de Trump-ho­tels om­dat ze niet ge­as­so­ci­eerd wil­len wor­den met de aan­ko­men­de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent. Dat maak­ten ze ken­baar in een rond­gang van ESPN langs de NBA-teams. Van de ei­ge­naars van de Ma­ve­ricks en de Bucks, Marc Cu­ban en Marc Las­ry, is be­kend dat ze fer­ven­te aan­han­gers zijn van Hil­la­ry Clin­ton, die vo­ri­ge week in de strijd om het Wit­te Huis door Trump werd ver­sla­gen.

Sinds de over­win­ning van Trump heb­ben drie pro­mi­nen­te NBA-coa­ches open­lijk hun zor­gen ge­uit over de nieu­we Ame­ri­kaan­se pre­si­dent: Ste­ve Kerr (Gol­den Sta­te War­ri­ors), Gregg Po­p­ovich (San An­to­nio Spurs) en Stan Van Gun­dy (De­troit Pis­tons). Po­p­ovich ver­klaar­de “mis­se­lijk” te zijn ge­wor­den van de ver­kie­zings­uit­slag, ter­wijl Van Gun­dy de nieu­we pre­si­dent als “ra­cis­tisch en vrouw­on­vrien­de­lijk” om­schreef.

(Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.