Na­tio-spe­lers mo­gen uit­ko­men tij­dens SZVB play-offs

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL- De spe­lers uit de na­ti­o­na­le se­lec­tie heb­ben toe­stem­ming om deel te ne­men aan de play-offs van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond (SZVB). Dit zegt voor­zit­ter Ken­neth Rag­ho­sing van SZVB. De play-offs gaan van­daag van start. De voor­zit­ter zegt dat er een af­spraak was ge­maakt met de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond (SVB) voor de der­de ron­de van de Ca­rib­bean Cup 2016. De af­spraak was dat de jon­gens die ge­se­lec­teerd wa­ren niet moch­ten deel­ne­men aan de wed­strij­den van de SZVB. Tech­nisch di­rec­teur Ro­nald Kolf van de SVB zegt dat hij echt niet weet wat er was af­ge­spro­ken tus­sen de twee bon­den. Per­soon­lijk vindt hij dat het niet kan dat een spe­ler voor twee bon­den speelt. Kolf zegt dat de ge­vol­gen te mer­ken wa­ren in de wed­strijd te­gen Ja­mai­ca. De jon­gens kon­den het tem­po niet aan. Daar­om vindt hij dat ver­e­ni­gin­gen er­voor moe­ten zor­gen dat een spe­ler niet kan uit­ko­men voor twee bon­den. Ver­der vindt Kolf dat de spe­ler ook moet be­sef­fen dat het niet kan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.