Plan voor win­ter­stop in En­gels voet­bal van de baan

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De nieu­we op­zet van het En­gel­se prof­voet­bal gaat voor­lo­pig niet door. Dat heeft de English Foot­ball Le­a­gue (EFL), dat de com­pe­ti­ties on­der de Pre­mier Le­a­gue ver­te­gen­woor­digt, gis­te­ren ver­klaard. De EFL pre­sen­teer­de in mei een am­bi­ti­eus plan met on­der meer de in­voe­ring van een win­ter­stop en de uit­brei­ding van het aan­tal di­vi­sies van vier naar vijf, met elk twin­tig clubs. De on­der­han­de­lin­gen tus­sen on­der meer de En­gel­se voet­bal­bond FA en de EFL lie­pen stuk op het voor­stel om de wed­strij­den in de FA Cup te ver­plaat­sen van het week­end naar door­de­weeks. Er was al aar­dig wat weer­stand van de clubs toen de plan­nen ge­pre­sen­teerd wer­den, om­dat ploe­gen in de la­ge­re di­vi­sies jaar­lijks 38 wed­strij­den zou­den gaan spe­len in plaats van de ge­brui­ke­lij­ke 46. Eer­der de­ze maand sloot de FA een zes­ja­rig tv-con­tract met meer­de­re zen­ders af voor de wed­strij­den in de FA Cup, ter waar­de van 950 mil­joen eu­ro. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.