Big B over Ash rol in ADHM

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Me­gaster Ami­tabh Bachchan vindt de rol, die schoon­doch­ter Aish­wa­rya Rai Bachchan in haar nieuw­ste film Ae Dil

ge­speeld heeft, fan­tas­tisch. In ge­sprek met een toon­aan­ge­vend dag­blad zei Big B, dat vrou­wen in Bol­ly­wood nu een ver­an­de­ring mee­ma­ken. De rol van Ash in ADHM is een goed voor­beeld daar­van. In het in­ter­view, zei Ami­tabh dat per­so­na­ges zo­als die van Sa­ba, (Aish­wa­rya’s rol in de film) er­voor zor­gen dat de rol­len van man­nen om­ge­draaid wor­den. In Ka­ran Jo­har’s Ae Dil Hai Mus­h­kil is Sa­ba een dich­te­res die ster­ke op­vat­tin­gen heeft over het le­ven. Ze speelt een be­lang­rij­ke rol en geeft vorm aan het le­ven van Ay­an (ge­speeld door Ran­bir), aan­ge­zien zij een in­spi­ra­tie voor hem is. Door de­ze re­ac­tie van de me­gaster zijn al­le ge­ruch­ten in de me­dia ge­stopt. Ge­zegd werd dat sinds de trai­ler van de film vrij­ge­ge­ven werd de Bachchan­fa­mi­lie de rol van Ash had af­ge­keurd. Er werd ge­meld dat Aish­wa­rya’s ge­durf­de ‘ava­tar’ in de film en haar na­bij­heid met co-ster Ran­bir Kap­oor op het scherm, de Bachchans woe­dend had ge­maakt. Nu lijkt het erop dat de fa­mi­lie geen pro­ble­men hier­mee heeft en de ge­ruch­ten, slechts een ver­beel­ding van ie­mands is. Na de re­lea­se van de film wordt er voor ge­rui­me tijd ge­wacht op een re­ac­tie van de Bachchans. Bij­na ie­der­een wil­de we­ten hoe ze zich voel­den na het zien van de ge­durf­de ava­tar van hun schoon­doch­ter, die ver­liefd wordt op een jon­ge­re man in de film. Big B sprak ook over de ver­an­de­ren­de trend in Bol­ly­wood. Pra­tend over zijn laat­ste re­lea­se Pink, die goed ont­van­gen werd door het pu­bliek, zei hij dat de film ver­ont­rus­ten­de vra­gen stelt en de maat­schap­pij ne­geert de­ze. Pink is een kas­sa­suc­ces.

(in­di­at­vnews.com / fo­to: tel­ly­bol­ly.com)

Hai Mus­h­kil

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.