Kar­ee­na Kap­oor geeft hint over ba­by­naam

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Sinds Saif Ali Khan de zwan­ger­schap van zijn vrouw Kar­ee­na Kap­oor Khan heeft aan­ge­kon­digd, zijn fans be­nieuwd naar de naam van hun aan­ko­men­de ba­by. Er wordt flink ge­gist over de naam. Ook ac­tri­ce Ne­ha Dhu­pia haal­de het on­der­werp aan toen Kar­ee­na op haar talk­show No Fil­ter Ne­ha, ver­scheen. Tij­dens de talk­show grap­te Ne­ha en zei dat Kar­ee­na en Saif dra­ma­tisch te­gen­over­ge­stel­de keu­zes heb­ben en het moei­lijk voor hen gaat zijn om een naam voor de ba­by te kie­zen. Be­bo re­a­geer­de hier­op door te zeg­gen dat ze nog niet er­over na­ge­dacht heb­ben. Ze voeg­de er­aan toe dat Saif een ‘his­to­ri­cus’ is, om­dat hij veel leest en zou ‘een tra­di­ti­o­ne­le ou­de naam’ wil­len voor hun kind. Ne­ha grap­te en stel­de voor dat het duo het kind Zeus Cha­nel Kap­oor Khan zou kun­nen noe­men aan­ge­zien Kar­ee­na mo­dern en Saif een‘his­to­ri­cus’ is. Wow, is dat niet ge­wel­dig. De Ud­ta Pun­jab-ac­tri­ce zei: “Je weet maar nooit.” Tij­dens een eve­ne­ment on­langs zei de 36-ja­ri­ge ac­tri­ce ook dat ie­der­een het ant­woord van de­ze vraag wil. Maar het is per­soon­lijk voor haar en kan haar emo­ties niet in woor­den uit­druk­ken. “Ik zal ze­ker ver­der gaan met mijn nor­maal le­ven; zwan­ger zijn is nor­maal. Ik hou van mijn werk en ik ben erg en­thou­si­ast er­over. Ik ben van plan om tot de leef­tijd van 80 te wer­ken.” Kar­ee­na ver­wacht hun eer­ste kind in de­cem­ber van dit jaar. (in­di­a­ti­mes.com / fo­to: pbs.twimg.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.