So­ha Ali Khan nog geen plan­nen voor een ge­zin

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

So­ha Ali Khan, die al bij­na twee jaar is ge­trouwd met ac­teur Ku­nal Khe­mu, zegt dat ze nog geen plan­nen heeft om met een ge­zin te star­ten. Hoe­wel de vraag vaak aan haar wordt ge­steld voelt ze ook geen druk. “Ik voel geen druk om een ge­zin te star­ten. Na­dat je ge­trouwd bent is dat de eer­ste vraag die men­sen stel­len. Ku­nal en ik zijn nu een jaar ge­trouwd. Het komt van­zelf.” Toen So­ha werd ge­vraagd naar de sleu­tel tot een suc­ces­vol­le re­la­tie ant­woord­de ze: “in­zet”. “Ie­de­re re­la­tie is an­ders. Maar wan­neer je kijkt naar men­sen die al 40 of 50 jaar bij el­kaar zijn dan zie je dat het gaat om door­zet­ten en el­kaar be­grij­pen. Er zul­len al­tijd moei­lij­ke tij­den ko­men in een re­la­tie, maar het gaat er­om dat je niet op­geeft bij de eer­ste ru­zie”, al­dus So­ha. Ze voegt toe dat de jon­ge ge­ne­ra­tie te mak­ke­lijk en te snel op­geeft. “Ze is te snel af­ge­leid door ‘mooie’ din­gen.” De 38-ja­ri­ge ac­tri­ce werd het laatst sa­men met ac­teur Vir Das in het ac­tie-dra­ma ‘31 ok­to­ber’ van re­gis­seur Shi­va­ji Lo­tan ge­zien. De film is ge­ba­seerd op de rel­len die plaats­von­den na de moord op voor­ma­lig pre­mier In­di­ra Gan­dhi. De film laat je de na­sleep zien en hoe ver­schrik­ke­lijk het af­liep na de tra­gi­sche dood. ‘31 ok­to­ber’ werd op 21 ok­to­ber uit­ge­bracht.

(bol­ly­wood.nl/ wiki­pe­dia.org)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.