Meer om­zet, maar min­der winst voor Lo­we’s

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NORTH CAROLINA Lo­we’s heeft in het der­de kwar­taal de om­zet zien op­lo­pen, maar de winst on­der druk zien ko­men te staan en ver­laag­de weer zijn out­look. Dit meld­de de Ame­ri­kaan­se doe-het-zelf-ke­ten gis­te­ren voor­beurs.

Bij het twee­de kwar­taal was het be­drijf al voor­zich­ti­ger ge­stemd over de re­sul­taat­vor­ming.

“Het der­de kwar­taal bleef ach­ter bij on­ze ver­wach­ting. We had­den te ma­ken met een om­zet­ver­tra­ging in de eer­ste twee maan­den van de ver­slag­pe­ri­o­de. Het her­stel te­ken­de zich pas in ok­to­ber af en zet­te de winst­ge­vend­heid in het kwar­taal on­der druk”, zei CEO Ro­bert Ni­block in een toe­lich­ting.

Lo­we’s boek­te in het twee­de kwar­taal een net­to­winst van 379 mil­joen dol­lar, te­gen­over een net­to­winst van 736 mil­joen dol­lar in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. De aan­ge­pas­te winst kwam uit op 0,43 dol­lar per aan­deel, te­gen­over 0,80 dol­lar per aan­deel in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. De om­zet steeg af­ge­lo­pen kwar­taal van 14.360 mil­joen dol­lar vo­rig jaar naar 15.739 mil­joen dol­lar in het der­de kwar­taal.

Lo­we’s voor­ziet voor het he­le boek­jaar een stij­ging van de om­zet van 9 tot 10 pro­cent te­gen eer­der cir­ca 10 pro­cent met een aan­ge­pas­te winst van on­ge­veer 3,52 dol­lar, in­clu­sief een een­ma­li­ge ba­te, te­gen eer­der cir­ca 4,06 dol­lar per aan­deel. De ver­ge­lijk­ba­re om­zet zal naar ver­wach­ting met on­ge­veer 3 tot 4 pro­cent stij­gen te­gen aan­van­ke­lijk 4 pro­cent. Daar­naast meld­de het con­cern naar ver­wach­ting nu 40 te­gen in eer­der sta­di­um 45 nieu­we doe-het-zelf-win­kels te ope­nen.

Het aan­deel Lo­we’s no­teer­de gis­te­ren in de elek­tro­ni­sche han­del voor­beurs in New York 5,7 pro­cent la­ger op 65,15 dol­lar.

(Beurs­dui­vel/fo­to: tcdn.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.