Sol­va­bi­li­teit Del­ta Lloyd blijft schom­me­len

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - Ver­ze­ke­raar Del­ta Lloyd heeft bij de der­de kwar­taal­cij­fers geen fan­tas­ti­sche re­sul­ta­ten ge­boekt. Zo daalt de sol­va­bi­li­teit weer. De ka­pi­taals­po­si­tie van Del­ta Lloyd zakt in het der­de kwar­taal te­rug van 173% me­dio 2016 naar 156% (ma­na­ge­ment ac­ties voor be­gin 2017 mee­ge­no­men een per­cen­ta­ge van 165%). Be­lang­rij­ke oor­zaak hier­voor zijn markt­ont­wik­ke­lin­gen.

Het is de vraag of be­leg­gers hier­mee kun­nen le­ven. Hoe­wel ana­lis­ten de te­rug­val naar 165% had­den ver­wacht, heeft el­ke te­gen­val­ler in sol­va­bi­li­teit in het af­ge­lo­pen jaar bij Del­ta Lloyd voor ste­vi­ge koers­re­ac­ties ge­zorgd.

Sol­va­bi­li­teit

De sol­va­bi­li­teit zat bij de half­jaar­cij­fers nog flink in de lift, me­de door de ver­koop van Del­ta Lloyds be­lang in Van Lan­schot en een po­si­tief ef­fect van­uit waar­de­stij­gin­gen van de obli­ga­tie­por­te­feuil­le van Del­ta Lloyd. Del­ta Lloyd zelf zegt nu een sta­bie­le ka­pi­taals­po­si­tie te hou­den bin­nen de ei­gen ge­wens­te band­breed­te. Ceo Hans van der Noord­aa zegt in een re­ac­tie te be­sef­fen dat hij moet blij­ven ac­te­ren om de sol­va­bi­li­teits­po­si­tie po­si­tief te be­ïn­vloe­den. Ma­na­ge­mentac­ties die de sol­va­bi­li­teit uit­ein­de­lijk wat ho­ger zul­len bren­gen, zijn bij­voor­beeld de sa­men­voe­ging van de Ne­der­land­se en Bel­gi­sche le­ven­tak, wat 5 pro­cent­pun­ten aan sol­va­bi­li­teit gaat op­le­ve­ren van­af 2017.

Nu con­cur­rent NN Group Del­ta Lloyd wil over­ne­men, kun­nen de­ze cij­fers in­vloed heb­ben op de prijs van een vol­gend bod. Het eer­ste bod van €5,30 be­stem­pel­de Van der Noord­aa eer­der als een sub­stan­ti­ë­le on­der­waar­de­ring. Bron­nen rond aan­deel­hou­ders van Del­ta Lloyd lie­ten in de af­ge­lo­pen we­ken we­ten met een prijs van €5,80 te kun­nen le­ven. NN heeft voor een vol­gend bod, dat ook de boe­ken van Del­ta Lloyd moet ope­nen, ge­wacht tot na de kwar­taal­cij­fers van bei­de ver­ze­ke­raars. Del­ta Lloyd-ceo Hans van der Noord­aa be­na­drukt bij de kwar­taal­cij­fer­pre­sen­ta­tie dat de ver­ze­ke­raar al­tijd heeft aan­ge­ge­ven open te staan voor za­ken die aan­deel­hou­ders­waar­de bren­gen en dus be­reid is te luis­te­ren naar NN. Van der Noord­aa noem­de voor­al de sol­va­bi­li­teit, kos­ten­be­spa­rin­gen en een groot klan­ten­be­stand als voor­de­len van een mo­ge­lij­ke over­na­me. Het be­stuur van Del­ta Lloyd schat de syn­er­gie­voor­de­len bij een over­na­me op €200 mil­joen per jaar, bo­ven­op de kos­ten­be­spa­rin­gen die de ver­ze­ke­raar nu al door­voert. Naast de sol­va­bi­li­teit, zorg­den ope­ra­ti­o­ne­le cij­fers niet voor gro­te ver­ras­sin­gen bij Del­ta Lloyd. De com­bi­ned ra­tio, die aan­geeft hoe­veel kos­ten te­gen­over een ge­won­nen pre­mie-eu­ro bij de scha­de­ver­ze­ke­rin­gen staat, blijft over de af­ge­lo­pen 9 maan­den op 103%. He­vi­ge weers­om­stan­dig­he­den in ju­ni en ju­li die voor ho­ge claims zor­gen, hou­den op dat ken­ge­tal dus een gro­te im­pact.

Qua bin­nen­ko­men­de pre­mies kan Del­ta Lloyd in de eer­ste ne­gen maan­den €1,14 mil­jard bij­schrij­ven, te­gen €1,07 in 2015. Vol­gens de ver­ze­ke­raar komt dat om­dat Del­ta Lloyd on­aan­trek­ke­lij­ke markt­seg­men­ten ver­laat.

Del­ta Lloyd zegt ‘op koers’ te lig­gen in een kos­ten­be­spa­rings­pro­gram­ma van €610 mil­joen. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.