Dub­bel­cij­fe­ri­ge om­zet­groei IBA

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM - Ion Beam Ap­pli­ca­ti­ons heeft de om­zet sterk zien stij­gen in de eer­ste ne­gen maan­den van dit jaar en kwam daar­mee uit rond het ni­veau dat het in heel 2016 wil be­rei­ken. Dit bleek gis­te­ren voor­beurs uit de cij­fers van IBA, dat werkt aan be­han­de­lin­gen van kan­ker. Vol­gens CEO Oli­vier Le­grain had IBA op­nieuw een goed kwar­taal met groei ach­ter de rug. On­danks de no­di­ge uit­da­gin­gen voor de ac­ti­vi­tei­ten op het vlak van do­si­me­trie, waar de om­zet in de eer­ste ne­gen maan­den van dit jaar met bij­na 13 pro­cent daal­de, blijft IBA po­si­tief ge­stemd over de toe­komst, voeg­de de top­man toe.

De om­zet lag af­ge­lo­pen drie kwar­ta­len 19,3 pro­cent ho­ger op 225,3 mil­joen eu­ro, on­der meer dank­zij een aan­hou­den­de groei bij de Pro­t­on­the­ra­pie­sys­te­men, waar­bij de or­der­por­te­feuil­le op een nieuw re­cord­ni­veau van 362,6 mil­joen eu­ro uit­kwam.

Voor heel 2016 mikt IBA op een om­zet­groei van on­ge­veer 20 pro­cent bij een ope­ra­ti­o­ne­le mar­ge van cir­ca 10 pro­cent. De mar­ge wordt vol­gens de on­der­ne­ming ge­drukt door de tak do­si­me­trie, waar­door de eer­de­re doel­stel­ling van 11 pro­cent ver­moe­de­lijk niet ge­haald zal wor­den. In 2018 ver­wacht IBA dat de mar­ge is ge­ste­gen naar 13 tot 15 pro­cent. Bij de half­jaar­cij­fers zei IBA nog ten­min­ste een om­zet­groei van 20 pro­cent te re­a­li­se­ren in 2016.

IBA ver­wacht de pay-out ra­tio voor het di­vi­dend te kun­nen hand­ha­ven op 30 pro­cent.

Het aan­deel IBA sloot dins­dag 0,3 pro­cent ho­ger op 41,99 eu­ro. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.