IMCD boekt meer om­zet en winst

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ROTTERDAM - Che­mi­ca­li­ën­dis­tri­bu­teur IMCD heeft zijn om­zet en winst in de eer­ste ne­gen maan­den van dit jaar flink zien toe­ne­men. Vol­gens top­man Piet van der Slik­ke is spra­ke van ‘so­li­de groei’, on­danks de uit­da­gen­de markt­om­stan­dig­he­den en ne­ga­tie­ve wis­sel­koer­s­ef­fec­ten waar het be­drijf last van heeft. IMCD rap­por­teer­de gis­te­ren een om­zet over de pe­ri­o­de ja­nu­a­ri tot en met sep­tem­ber van 1,3 mil­jard eu­ro. Dat is 15 pro­cent meer dan een jaar eer­der. Bij con­stan­te wis­sel­koer­sen zou­den de op­breng­sten 18 pro­cent ho­ger zijn uit­ge­ko­men. De on­der­ne­ming pro­fi­teer­de on­der meer van de bij­dra­ge van re­cen­te over­na­mes, maar groei­de ook op ei­gen kracht. Het be­drijfs­re­sul­taat (ebi­ta) viel met 112,8 mil­joen eu­ro 17 pro­cent ho­ger uit. De net­to­winst voor een­ma­li­ge pos­ten steeg met 25 pro­cent tot 79,2 mil­joen eu­ro. Ge­schoond van wis­sel­koer­s­ef­fec­ten lie­pen de­ze re­sul­ta­ten met res­pec­tie­ve­lijk 21 en 28 pro­cent op.

IMCD gaat er ge­zien de pres­ta­ties in de eer­ste ne­gen maan­den nog al­tijd van­uit dat het be­drijfs­re­sul­taat over heel 2016 groeit ten op­zich­te van vo­rig jaar. De on­der­ne­ming zegt ver­der nog al­tijd in­te­res­san­te mo­ge­lijk­he­den te zien om zijn we­reld­wij­de aan­we­zig­heid en pro­duct­port­fo­lio ver­der uit te brei­den.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.