Am­ne­sty: “Ke­nia wil vluch­te­lin­gen naar ge­vaar­lijk So­ma­lië te­rug”

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

De Ke­ni­aan­se over­heid zet So­ma­li­sche vluch­te­lin­gen in Da­daab, het groot­ste vluch­te­lin­gen­kamp ter we­reld, on­der druk om te­rug te ke­ren naar huis, stelt de men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal. Vol­gens Am­ne­sty lo­pen ze in hun thuis­land het ri­si­co ver­volgd te wor­den, ge­fol­terd of ge­dood.

In het vluch­te­lin­gen­kamp Da­daab ver­blij­ven meer dan 280.000 vluch­te­lin­gen, het me­ren­deel So­ma­li­ërs. De Ke­ni­aan­se over­heid wil dit kamp eind no­vem­ber 2016 slui­ten, uit bin­nen­land­se vei­lig­heids­over­we­gin­gen en om­dat de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap te wei­nig hulp biedt. “De vluch­te­lin­gen in het kamp zit­ten tus­sen ha­mer en aan­beeld”, zegt Mi­chel­le Ka­g­a­ri van Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal. “Ke­ni­aan­se amb­te­na­ren ver­tel­len hen dat ze voor het ein­de van de maand no­vem­ber moe­ten ver­trek­ken, of an­ders ver­plicht zul­len wor­den te ver­trek­ken zon­der eni­ge hulp.”

On­der­zoe­kers van Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal be­zoch­ten het kamp in au­gus­tus 2016 en be­schrij­ven in een rap­port ge­sprek­ken met meer dan tach­tig vluch­te­lin­gen. On­der hen wa­ren ook twee broers van vijf­tien en acht­tien jaar oud, die in ja­nu­a­ri al naar So­ma­lië ver­trok­ken wa­ren maar vier maan­den la­ter te­rug­kwa­men naar Da­daab. Ze ver­tel­den hoe hun va­der voor hun ogen werd ver­moord toen ze in So­ma­lië aan­kwa­men en hoe ze on­der dwang wer­den in­ge­lijfd bij de re­bel­len­groep AlSha­baab. Uit­ein­de­lijk kon­den ze ont­snap­pen en te­rug­ke­ren naar Da­daab.

De mees­te vluch­te­lin­gen in Da­daab wil­len he­le­maal niet vrij­wil­lig te­rug­ke­ren, zegt Am­ne­sty. “De over­heid dwingt ons te­rug naar So­ma­lië”, zegt de 24-ja­ri­ge Ha­di in het rap­port. “Ze kwa­men naar on­ze blok­ken met luid­spre­kers en zei­den: ‘Je moet je re­gi­stre­ren om te­rug te ke­ren naar So­ma­lië. Als je dat niet meteen doet, zul je te voet moe­ten gaan met je ba­by’s op de rug.”

Een­zelf­de ge­tui­ge­nis bij Sa­mi­ra, die al acht jaar in het kamp woont. “De men­sen vre­zen dat na no­vem­ber 2016 het hulp­pak­ket (dat vrij­wil­lig te­rug­ke­ren­de vluch­te­lin­gen nu nog krij­gen) en trans­port er niet meer zul­len zijn. Ze ver­trek­ken nu om­dat ze vre­zen naast het geld en het trans­port te grij­pen.” Men­sen met een han­di­cap en an­de­re min­der­he­den zien de te­rug­keer al he­le­maal niet zit­ten. “Een be­lang­rij­ke re­den waar­om ik niet te­rug wil, is om­dat de men­sen al­bi­nis­me he­le­maal niet be­grij­pen”, zegt Ami­na, moe­der van een zoon met al­bi­nis­me. “Som­mi­ge men­sen hier zeg­gen al dat hij hier on­wet­tig is, dat hij een bui­ten­lan­der is. Hij wordt door kin­de­ren ge­pest om­dat hij an­ders is. In So­ma­lië zal dat nog veel er­ger wor­den en hij zal er niet de zon­ne­crè­me kun­nen krij­gen die hij no­dig heeft om zijn huid te be­scher­men.” Am­ne­sty heeft niet al­leen kri­tiek op de Ke­ni­aan­se over­heid. De si­tu­a­tie in Da­daab werd me­de ge­cre­ëerd door het ge­brek aan steun van rij­ke in­du­strie­lan­den voor Ke­nia, een van de tien lan­den met de groot­ste vluch­te­lin­gen­po­pu­la­tie ter we­reld, zegt de or­ga­ni­sa­tie.

(De we­reld mor­gen/fo­to:

NewsGram)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.