Be­zet­ter Is­ra­ël ver­oor­deelt Pa­les­tijn­se jon­gen van 14 tot 12 jaar

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

Op 7 no­vem­ber 2016 heeft een Is­ra­ë­li­sche recht­bank de 14-ja­ri­ge Pa­les­tijn­se jon­gen Ah­mad Ma­nas­ra ver­oor­deeld tot 12 jaar ge­van­ge­nis­straf. Hij was op 12 ok­to­ber 2015 aan­ge­hou­den, maar de recht­bank wacht­te drie maan­den tot zijn 14de ver­jaar­dag om hem straf­rech­ter­lijk te kun­nen ver­vol­gen en straf­fen. De Pa­les­tijn­se jon­gen Ah­mad Ma­nas­ra werd door een Is­ra­ë­li­sche recht­bank ver­oor­deeld voor twee po­gin­gen tot moord op een Is­ra­ë­lisch staats­bur­ger. Op het ogen­blik van de fei­ten was hij der­tien jaar oud, te jong vol­gens de Is­ra­ë­li­sche wet­ge­ving om als ‘vol­was­se­ne’ te wor­den be­recht. De recht­bank wacht­te drie maan­den tot zijn veer­tien­de ver­jaar­dag om de aan­klacht te for­mu­le­ren, waar­voor hij nu 12 jaar ef­fec­tief heeft ge­kre­gen.

Ah­mad Ma­nas­ra zou op 12 ok­to­ber 2015 zijn neef Hasan Ma­nas­ra heb­ben ge­hol­pen bij een aan­val met mes­sen op een Is­ra­ë­li­sche tie­ner en een Is­ra­ë­li­sche man in Oost -Je­ru­za­lem – het ge­deel­te van Je­ru­za­lem dat door de VN en de in­ter­na­ti­o­na­le ge­meen­schap niet wordt er­kend als deel van de staat Is­ra­ël. De plaats van het tref­fen was ont­ei­gend van de oor­spron­ke­lij­ke Pa­les­tijn­se ei­ge­naars en toe­ge­we­zen aan Jood­se ko­lo­nis­ten.

Hasan werd ter plaat­se on­mid­del­lijk dood­ge­scho­ten door de Is­ra­ë­li­sche po­li­tie, Ah­mad werd zwaar ge­wond na­dat hij door een au­to werd over­re­den tij­dens zijn vlucht. Een Is­ra­ë­li­sche voor­bij­gan­ger film­de hoe Ah­mad zwaar­ge­wond op grond lag, ter­wijl om­staan­de Is­ra­ë­li’s ob­sce­ni­tei­ten naar hem schreeuw­den. Vol­gens Lea Tse­mel, zijn Is­ra­ë­li­sche ad­vo­ca­te, was de straf die werd uit­ge­spro­ken ver­ras­send, on­e­ven­wich­tig en pro­ble­ma­tisch. Tse­mel stelt dat Ah­mad niet deel­nam aan het neer­ste­ken van de slacht­of­fers en dat de ge­do­de Hasan niet de in­ten­tie had om te do­den, maar in een ge­vecht was be­trok­ken ge­raakt.

Bo­ven­dien klaagt zij aan dat de au­to­ri­tei­ten drie maand heb­ben ge­wacht om de aan­klacht te­gen Ah­mad te for­mu­le­ren, tot na zijn veer­tien­de ver­jaar­dag. Op die leef­tijd laat het Is­ra­ë­lisch straf­recht toe om kin­de­ren cri­mi­neel te ver­vol­gen. Yu­val Ke­dar, Is­ra­ë­li­sche aan­kla­ger van de zaak, ver­klaar­de aan de me­dia: “Het feit dat hij min­der­ja­rig is, is ir­re­le­vant. Wij wil­len hem ver­vol­gen tot het maxi­mum dat de wet toe­staat en er voor zor­gen dat hij streng wordt ge­straft.”

Een maand na zijn aan­hou­ding werd een vi­deo-op­na­me ge­lekt naar de me­dia waar­in te zien is hoe Ah­mad wordt on­der­vraagd. De vi­deo toont de laat­ste tien mi­nu­ten van een on­der­vra­ging die waar­schijn­lijk uren en da­gen heeft ge­leerd. Daar­in is te ho­ren hoe de we­nen­de jon­gen een be­ken­te­nis mom­pelt. La­ter trok hij die be­ken­te­nis in. Vol­gens Brad Par­ker, ad­vo­caat en lid van de or­ga­ni­sa­tie De­fen­se of Child­ren In­ter­na­ti­o­nal - Pa­les­ti­na ver­klaar­de dat de­ze on­der­vra­ging, ge­zien de jon­ge leef­tijd van de be­trok­ke­nen, neer­komt op fol­te­ring. De­ze me­tho­diek om be­ken­te­nis­sen af te dwin­gen van kin­de­ren is vol­gens hem wijd­ver­breid en sys­te­ma­tisch. Naar aan­lei­ding van de zaak van Ah­mad Ma­nas­ra, heeft de Is­ra­ë­li­sche mi­nis­ter van jus­ti­tie een wets­voor­stel in­ge­diend om de mi­ni­mum­leef­tijd voor cri­mi­ne­le ver­vol­ging te ver­la­gen naar 12 jaar. Die wet werd goed­ge­keurd in au­gus­tus 2015. Is­ra­ël on­der­werpt Pa­les­tijn­se ge­van­ge­nen aan de recht­spraak van mi­li­tai­re recht­ban­ken. Dit is een fla­gran­te over­tre­ding van de Con­ven­ties van Genè­ve die ver­bie­den om ge­van­gen­ge­no­men bur­gers in be­zet­te ge­bie­den te be­rech­ten vol­gens de wet­ge­ving van het be­zet­ten­de land.

Daar­naast over­treedt Is­ra­ël in de­ze zaak het ba­sis­prin­ci­pe van de recht­staat dat een ver­dach­te moet wor­den be­recht op ba­sis van de gel­den­de wet­ge­ving op de dag van de fei­ten. Zo wor­den in een nor­ma­le recht­staat per­so­nen die min­der­ja­rig wa­ren op het ogen­blik van de fei­ten al­tijd als min­der­ja­ri­ge be­recht, ook als zij in de loop van het ge­rech­te­lijk on­der­zoek en het pro­ces meer­der­ja­rig wor­den. In mei 2016 was Ah­mad Ma­nas­ra eerst ver­oor­deeld tot 20 jaar, op 7 no­vem­ber werd de straf in be­roep her­leid tot 12 jaar. Vol­gens Pa­les­tijn­se lei­ders gaat het mee­stal om ge­ra­di­ca­li­seer­de jon­gens die wan­ho­pig zijn over de be­zet­ting, de da­ge­lijk­se re­pres­sie, de ar­bi­trai­re aan­hou­din­gen van jon­ge­ren op straat, de sys­te­ma­ti­sche mis­han­de­ling tij­dens on­der­vra­gin­gen, de uit­brei­ding van Jood­se ko­lo­ni­a­le ne­der­zet­tin­gen op gron­den die van de oor­spron­ke­lij­ke Pa­les­tijn­se be­wo­ners wa­ren en de ar­ro­gan­tie en straf­fe­loos­heid van Jood­se ko­lo­nis­ten.

Daar­naast is er de die­pe frus­tra­tie over het ge­brek aan de­ge­lij­ke scho­len en het bij­na to­taal ont­bre­ken van een nor­maal toe­komst­per­spec­tief met een baan en een ge­zin. In ju­ni 2016 ver­klaar­de Ron Hu­dai, bur­ge­mees­ter van Tel Aviv, nog dat de be­zet­ting de eni­ge oor­zaak is van het Pa­les­tijns ter­ro­ris­me.

(De we­reld mor­gen/fo­to:

YouTu­be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.