Vre­des­ac­ti­vis­ten stop­pen wa­pen­lob­by: “Geen EU-geld voor wa­pen­han­de­laars”

Times of Suriname - - KIJK OP DE WERELD -

Meer dan hon­derd vre­des­ac­ti­vis­ten blok­keer­den de toe­gang tot de jaar­lijk­se con­fe­ren­tie van het Eu­ro­pees De­fen­sie Agent­schap. Op de­ze con­fe­ren­tie ver­ga­de­ren CEO’s van de wa­pen­in­du­strie en po­li­ti­ci ach­ter ge­slo­ten deu­ren. De vre­des­ac­ti­vis­ten span­den lin­ten en za­ten op de grond om zo de in­gang tot de con­fe­ren­tie te ver­sper­ren. Ze ui­ten hier­mee hun on­ge­noe­gen over de sub­si­dies die de Eu­ro­pe­se Unie aan de wa­pen­in­du­strie wil ge­ven voor de ont­wik­ke­ling van nieu­we wa­pens. “Wij wil­len niet dat ons be­las­ting­geld naar de wa­pen­in­du­strie gaat”, al­dus één van de ac­tie­voer­ders die pro­be­ren om een lob­by­e­ve­ne­ment van wa­pen­han­de­laars en be­leids­ma­kers te stop­pen. Op de jaar­lijk­se EDA con­fe­ren­tie ver­za­me­len lob­by­is­ten van de wa­pen­in­du­strie en po­li­ti­ci om te pra­ten over de toe­komst van de Eu­ro­pe­se wa­pen­in­du­strie. “Het is be­scha­mend dat een in­du­strie die aan­zien­lij­ke win­sten boekt met het ver­ko­pen van do­de­lijk wa­pen­tuig, lob­byt voor sub­si­dies bij de EU. Een in­du­strie met 100 mil­jard eu­ro om­zet per jaar kan haar ei­gen Re­search & De­vel­op­ment be­ta­len”, zegt Bram Vran­ken van Vre­des­ac­tie.

Sub­si­dies voor wa­pen­be­drij­ven

Eind no­vem­ber stemt het Eu­ro­pees Par­le­ment over het bud­get van 2017. Op de agen­da staat on­der an­de­re de sub­si­di­ë­ring van de ont­wik­ke­ling van nieu­we wa­pens. In eer­ste in­stan­tie gaat het over een bud­get van 90 mil­joen eu­ro. Dat is slechts een voor­be­rei­dend pro­gram­ma. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie stelt nu al voor om een groot­scha­lig pro­gram­ma voor mi­li­tai­re tech­no­lo­gie op te star­ten ter waar­de van 3,5 mil­jard eu­ro voor de pe­ri­o­de 2021-2027. Een pri­meur. De sub­si­di­ë­ring van wa­pen­on­der­zoek was tot nu toe al­tijd ex­pli­ciet uit­ge­slo­ten van het Eu­ro­pees bud­get. “Te­recht”, zegt Vran­ken. “De Eu­ro­pe­se Unie pre­sen­teert zich­zelf als een vre­des­pro­ject, daar kreeg ze en­ke­le ja­ren ge­le­den zelfs de No­bel­prijs voor. Ook in de toe­komst moet de EU een vre­des­pro­ject blij­ven.”

Druk mach­ti­ge lob­by

De jaar­lijk­se EDA con­fe­ren­tie toont aan hoe sterk de wa­pen­lob­by het Eu­ro­pees be­leid be­ïn­vloedt. Het eve­ne­ment biedt vol­gens de aan­kon­di­ging, een uniek plat­form voor be­leids­ma­kers om er zich van te ver­ze­ke­ren dat de wa­pen­in­du­strie in vorm blijft. Het EDA is een of­fi­ci­eel EU agent­schap met de ex­pli­cie­te op­dracht om de Eu­ro­pe­se wa­pen­in­du­strie te on­der­steu­nen.

Dat is niet zon­der ge­vol­gen. Vol­gens cij­fers van het on­der­zoeks­in­sti­tuut SIPRI staan de Eu­ro­pe­se lid­sta­ten in voor 28,4 pro­cent van de we­reld­wij­de wa­pen­ex­port. Ook lan­den die be­trok­ken zijn in ge­weld­da­di­ge con­flic­ten wor­den be­voor­raad met Eu­ro­pe­se wa­pens. Zo ont­vangt Sa­oe­di-Ara­bië bij­na de helft van haar wa­pens van­uit Eu­ro­pa.

“Ik heb van­daag een dag ver­lof ge­no­men om hier ac­tie te ko­men voe­ren.”, zegt één van de ac­ti­vis­ten. “Ik wil niet dat on­ze vei­lig­heid in de han­den van de wa­pen­in­du­strie komt te lig­gen. Dat leidt en­kel tot meer wa­pen­ex­port, meer ge­weld, meer oor­log.”

“On­ze Eu­ro­pe­se po­li­ti­ci heb­ben er voort­du­rend de mond van vol dat ze de grond­oor­za­ken van con­flict te wil­len aan­pak­ken. Eind no­vem­ber heb­ben ze de kans om hun pri­o­ri­tei­ten dui­de­lijk te ma­ken: kie­zen ze voor een Eu­ro­pa dat de wa­pen­in­du­strie sub­si­di­eert of wordt er ein­de­lijk werk ge­maakt van con­flict­op­los­sing en pre­ven­tie”, be­sluit Vran­ken van Vre­des­ac­tie. (De we­reld mor­gen/fo­to: Ik

stop wa­pen­han­del.eu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.