Van­da­len ge­ven Sov­jet­ster een Spon­geBob ma­ke-over

Times of Suriname - - PANORAMA -

In de stad Voro­nezh in Rus­land heb­ben van­da­len een be­lang­rijk sym­bool van de Sov­jet-Unie een op­val­len­de ma­ke­over ge­ge­ven. Ze trans­for­meer­den de Sov­jet­ster bo­ven een ge­bouw in Pa­trick Zees­ter van het al­om be­ken­de kin­der­pro­gram­ma ‘Spon­gebob Squa­rePants’. Het ge­van­da­li­seer­de ge­bouw in het stads­cen­trum uit de tijd van de Twee­de We­reld­oor­log, is geen of­fi­ci­eel mo­nu­ment, maar was ooit wel een op­slag­plaats voor mi­li­tai­re voor­ra­den. Het is zwaar op­ge­smukt met Sov­jet­sym­bo­len, zo ook met een Sov­jet­ster, een zeer ver­eerd sym­bool van het com­mu­nis­me in het land. Nu staat er bo­ven­aan dat ge­bouw dus plots een ‘Sov­jet Pa­trick’, wat tot ge­meng­de re­ac­ties leidt. “Ve­len zien het als puur van­da­lis­me, som­mi­gen een ma­ni­fes­ta­tie van mo­der­ne kunst”, al­dus de lo­ka­le fo­to­graaf Paul Dol­gikh, zo schrijft CNN. An­de­ren vin­den het hi­la­risch. De stad Voro­nezh lijkt het van­da­len­kunst­je al­vast min­der te kun­nen ap­pre­ci­ë­ren. Vol­gens de lo­ka­le ver­te­gen­woor­dig­ster Na­ta­lia Ku­liko­va zal de stad ze­ker 100.000 roe­bels (zo’n 1427 eu­ro) moe­ten op­hoes­ten om de ster te res­tau­re­ren. De stad wil de van­da­len vin­den en de re­ke­ning door­schui­ven.

(AD.NL/fo­to: i.web4.hu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.