La­na werd plots een in­ter­net­ster

Times of Suriname - - PANORAMA -

Even een mop­je over mijn naam ma­ken op de Fa­ce­book­pa­gi­na ‘Wed­strijd Slecht­ste Ope­nings­zin Al­ler Tij­den’, moet La­na Van Im­pe ge­dacht heb­ben. Maar door de zin ‘voor jou wil ik mijn naam wel om­draai­en’ werd ze plots een in­ter­net­ster. Ze kan de li­kes en de vriend­schaps­ver­zoe­ken niet meer bij­hou­den, ook kreeg de blon­di­ne uit Lom­mel al heel wat vreem­de vra­gen en sne­di­ge re­ac­ties. Als je nog niet van de nieuw­ste Fa­ce­book­hy­pe ‘Wed­strijd Slecht­ste ope­nings­zin Al­ler Tij­den’ hebt ge­hoord, dan zat je de voor­bije da­gen op Mars. De ster van de pa­gi­na? De blon­de La­na Van Im­pe uit Lom­mel. Aan de krant Het Be­lang van Lim­burg ver­telt ze over de stroom van re­ac­ties die ze kreeg op haar ‘in­zen­ding’. “Sinds zon­dag krijg ik con­stant mel­din­gen op mijn te­le­foon: 31.000 li­kes op mijn ope­nings­zin en meer dan 4.000 vriend­schaps­ver­zoe­ken op Fa­cebook. Ook op Snap­chat en In­st­agram ben ik plots heel po­pu­lair. Be­kij­ken doe ik het niet meer, ik voeg ook nie­mand meer toe, want het is te veel. Ik ont­ving wel al veel vreem­de ver­zoe­ken.

Als ik wil, kan ik een naakt­mo­del vor seks­speel­tjes wor­den, een seks­si­te heeft me zelfs ge­vraagd of ik voor hen wil wer­ken. Maar voor al­le dui­de­lijk­heid: het was een mop­je. Mijn vrien­den la­chen al lang met mijn naam. Som­mi­ge men­sen den­ken dat ik dat van mijn naam om­draai­en meen­de en ge­ven ne­ga­tie­ve com­men­taar. Het sar­cas­ti­sche ‘Je mag heel trots zijn’, kreeg ik bij­voor­beeld al meer­maals te le­zen.” (AD.NL/fo­to: bin.snmmd.

nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.