As­su­ria stopt ver­ze­ke­ring on- en min­ver­mo­gen­den So­za­vo

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

Pa­ra­ma­ri­bo - Ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij As­su­ria heeft in een schrij­ven aan de Ver­e­ni­ging van Me­di­ci in Su­ri­na­me (VMS) aan­ge­ge­ven, dat de dienst­ver­le­nings­over­een­komst met het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting (So­za­vo) af­ge­lo­pen maan­dag is be­ëin­digd.

‘Dit be­te­kent dat de So­za­vo-ver­ze­ker­den (de zo­ge­he­ten on- en min­ver­mo­gen­den) die on­der po­lis­num­mer 420184 een Az­pas-pas­je van As­su­ria in hun be­zit heb­ben, per die da­tum geen gel­di­ge ver­ze­ke­ring meer heb­ben. De pas­jes zijn te her­ken­nen aan de QR-co­de. De zorg­kos­ten van de­ze per­so­nen wor­den van­af 14 no­vem­ber 2016 ver­goed.’

Naar de krant ver­neemt, zal de VMS zich be­ra­den over de stap­pen die zij nu zal moe­ten ne­men.

niet meer

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.