Over­wel­di­gen­de be­lang­stel­ling voor te­ke­nen re­gis­ter

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - Van­uit de ge­meen­schap was er gis­te­ren enor­me be­lang­stel­ling voor het te­ke­nen van het con­dolé­an­ce­re­gis­ter dat is ge­legd in De Kan­se­la­rij als eer­be­toon aan de over­le­den bis­scho­pe­me­ri­tus Aloy­si­us Zi­chem. Dit ver­telt Fa­roz Ab­doel­ra­zak me­dia­co­ör­di­na­tor van het rooms-ka­tho­lie­ke bis­dom aan de krant.

“Men­sen ko­men echt van over­al om te te­ke­nen, ter­wijl an­de­ren in hui­len uit­bar­sten”, zegt Ab­doel­ra­zak. Vol­gens hem moet niet ver­ge­ten wor­den dat mon­seig­neur Zi­chem zeer ge­liefd was in de sa­men­le­ving. De me­dia­co­ör­di­na­tor ver­wacht dat de be­lang­stel­ling voor het te­ke­nen van het con­dolé­an­ce­re­gis­ter enorm zal blij­ven. De ge­meen­schap is tot en met za­ter­dag 13.00 uur in de ge­le­gen­heid om in dit re­gis­ter haar hand­te­ke­ning te plaat­sen.

Die­zelf­de za­ter­dag zal het pu­bliek in de ge­le­gen­heid wor­den ge­steld om af­scheid te ne­men van bis­schop-eme­ri­tus Zi­chem. Zijn li­chaam zal van 15.00 tot 19.00 uur in de Ka­the­dra­le Ba­si­liek Pet­rus en Pau­lus op­ge­baard zijn. Hier­na volgt een plech­ti­ge ves­per­dienst (avond­ge­bed), die duurt tot 20.30 uur. Ab­doel­ra­zak ver­dui­de­lijkt dat na de ves­per­dienst er geen ge­le­gen­heid meer is tot af­scheid ne­men. Voor de­ze dienst heeft het pu­bliek vol­gens de me­dia­co­ör­di­na­tor geen toe­gangs­be­wijs no­dig. “Dit is zon­dag wel het ge­val voor de uit­vaart­plech­tig­heid van mon­seig­neur Zi­chem”, zegt Ab­doel­ra­zak. Het af­ha­len van de plaats­be­wij­zen kan op de vol­gen­de plaat­sen: Ma­ria Ko­nin­gin van de We­reld­kerk aan de Franklin­weg 2 te La­tour, de Drie­ko­nin­gen­kerk (Ra­j­pur) aan de Ver­leng­de Ma­ho­ny­laan 27, de Alfon­si­us­kerk aan de Ver­leng­de Kei­zer­straat 65 en het Se­cre­ta­ri­aat van de Ka­the­dra­le Ba­si­liek/Vitri­ne aan de Mgr. Wul­fingh­straat 2. Mon­seig­neur Zi­chem over­leed zon­dag op 83-ja­ri­ge leef­tijd. Vol­gens het rooms­ka­tho­lie­ke bis­dom was hij van 1970 tot 2002 bis­schop van Pa­ra­ma­ri­bo en was toen dus het hoofd van de rooms­ka­tho­lie­ke kerk in Su­ri­na­me.

TM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.