New­mont maakt eerste roy­al­ty’s over

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - New­mont Su­ri­na­me heeft de eerste be­ta­ling aan de Staat via Staats­olie Maat­schap­pij Su­ri­na­me ge­daan. Het gaat om USD 1,2 mil­joen aan roy­al­ty’s voor de eerste 40 dui­zend oun­ces goud, die de af­ge­lo­pen we­ken in twee ka­vels zijn ver­scheept. Dit be­ves­tig­de Adri­aan van Ker­sen, al­ge­meen di­rec­teur van New­mont Su­ri­na­me gis­te­ren bij de ope­ning van de nieu­we goud­mijn.

Vol­gens Ga­ry Gold­berg, pre­si­dent en Chief Exe­cu­ti­ve Of­fi­cer van New­mont Mi­ning Cor­po­ra­ti­on, is de goud­mijn van Me­ri­an een van de groot­ste ope­ra­ties die mo­men­teel gaan­de is in de we­reld. Van­we­ge te­gen­val­len­de goud­prij­zen ach­ten maat­schap­pij­en het niet ver­ant­woord om nu veel geld te pom­pen in het op­zet­ten van nieu­we mij­nen. “Als het gaat om het kos­ten­plaat­je, ver­te­gen­woor­digt het op­zet­ten van de­ze mijn bij­na vijf­tig pro­cent van al­le nieu­we pro­jec­ten we­reld­wijd”, zegt Gold­berg.

Pre­si­dent De­si Bou­ter­se is in­ge­no­men met de ope­ning van de nieu­we mijn, maar blijft nuch­ter. Van de nieu­we goud­mijn hoeft niet ver­wacht te wor­den dat er di­rect gro­te hoe­veel­he­den geld in het laad­je zul­len stro­men, maar dit is een aan­zet. “Het draagt bij tot ver­der her­stel”, zegt de pre­si­dent over de bij­dra­ge die de mijn zal kun­nen le­ve­ren aan het op­hef­fen van de fi­nan­ci­ë­le cri­sis waar­in het land ver­keert. “We heb­ben nog een lan­ge weg, maar dit draagt bij om te ko­men tot aan het punt dat de zaak zal moe­ten her­stel­len”, al­dus de pre­si­dent. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.