San­tok­hi be­zorgd over in­zet in­kom­sten nieu­we goud­mijn

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Met New­mont Su­ri­na­me, een prach­ti­ge goud­mijn, die gis­te­ren of­fi­ci­eel is ge­o­pend, zou ons land heel rijk kun­nen wor­den als er een goe­de re­ge­ring met een heel goed be­leid en be­stuur zou zijn. Dit zegt Chan­dri­ka­persad San­tok­hi, voor­zit­ter van de Voor­uit­stre­ven­de Her­vor­mings­par­tij (VHP) aan de krant. Vol­gens hem zou een goe­de re­ge­ring de in­kom­sten uit de goud­mijn kun­nen in­zet­ten voor de duur­za­me ont­wik­ke­ling van het land. Hij maakt zich er zor­gen over of de re­ge­ring dit wel zal doen. San­tok­hi vindt de nieu­we goud­mijn in­druk­wek­kend, want die is gro­ter dan Iam­gold voor wat be­treft de fa­ci­li­tei­ten. “We heb­ben de in­for­ma­tie ge­had met be­trek­king tot de pro­duc­tie en in­kom­sten dat roy­al­ty’s al wor­den ge­stort voor de Staat. Het is be­kend dat Su­ri­na­me voor 25% par­ti­ci­peert door tus­sen­komst van Staats­olie.” Hij wijst er­op dat tij­dens de be­han­de­ling van de over­een­komst in het par­le­ment ge­we­zen is op een paar ge­voe­li­ge as­pec­ten. Een er­van was dat we heel ho­ge kos­ten zou­den heb­ben als land om voor 25% te par­ti­ci­pe­ren. Vol­gens hem is de vraag of ons land in staat zal zijn dit geld op te hoes­ten. San­tok­hi zegt dat Staats­olie pro­ble­men heeft om te vol­doen aan de 25% par­ti­ci­pa­tie, waar­door er geld ge­leend wordt op de in­ter­na­ti­o­na­le ka­pi­taal­markt. De staat Su­ri­na­me is niet meer in staat met ei­gen in­kom­sten te par­ti­ci­pe­ren. Het ge­volg is na­me­lijk dat de 25% aan in­kom­sten die het land zal krij­gen, niet meer ge­bruikt zal wor­den voor duur­za­me ont­wik­ke­ling in het land en voor de ont­wik­ke­ling van di­ver­se sec­to­ren. Het geld zal ook niet ge­bruikt kun­nen wor­den om de in­ter­na­ti­o­na­le re­ser­ve­po­si­tie van Su­ri­na­me weer po­si­ti­vi­teit te doen uit­stra­len, maar om schul­den en ren­te af te los­sen. Dat is het min­punt waar­op San­tok­hi eer­der had ge­we­zen. Hij wijst ook op de area of in­te­rest die no­dig zou zijn de mijn nog lan­ger in Su­ri­na­me te kun­nen be­hou­den. De area of in­te­rest is vol­gens hem in fei­te al af­ge­ge­ven aan fa­mi­ly en friends. Als Me­ri­an goud­mijn over de con­ces­sie wenst te be­schik­ken, dan zal men die moe­ten ko­pen van de con­ces­sie­hou­ders die al­le­maal in­di­vi­du­en zijn en geld gaan ver­die­nen. De bur­gers van Su­ri­na­me zul­len voor 25% moe­ten mee­be­ta­len. “Je ziet dat het volk geld zal moe­ten uit­ge­ven. En­ke­le per­so­nen in het land zul­len al­leen rij­ker wor­den zon­der dat ze wat er­voor heb­ben ge­daan. Dat is pre­cies waar­op we ge­we­zen had­den.” Ver­der maakt San­tok­hi zich zor­gen over het fi­nan­ci­ë­le ma­na­ge­ment­be­leid van de re­ge­ring. Hij zegt dat in de af­ge­lo­pen ja­ren het be­leid heel zwak was. Hij uit zijn be­zorgd­heid door te stel­len dat hoe­wel Su­ri­na­me een prach­ti­ge goud­mijn heeft met meer in­kom­sten, dit geen ga­ran­tie zal zijn dat er meer in­kom­sten aan­ge­wend zul­len wor­den voor goed be­leid en goed be­stuur.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.