Li­ba­non­weg van­daag aan­ge­slo­ten op nieu­we hoofd­lei­ding SWM

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – De NV Su­ri­naam­sche Wa­ter­lei­ding Maat­schap­pij (SWM) zal van­daag werk­zaam­he­den uit­voe­ren op de In­di­ra Gand­hi­weg ter hoog­te van de Li­ba­non­weg. Ed­mond Bluf­pand, hoofd­woord­voer­der van de SWM, zegt aan Ti­mes of Su­ri­na­me dat er niet zo lang ge­le­den een nieu­we hoofd­lei­ding is ge­plaatst van­af On­ver­wacht tot Le­ly­dorp. Hij geeft aan dat en­ke­le zij­we­gen al ver­bon­den zijn met de­ze lei­ding. Van­daag zal vol­gens hem de Li­ba­non­weg aan­ge­slo­ten wor­den op de­ze nieu­we hoofd­lei­ding. De ver­nieu­wing van de ou­de hoofd­buis moest vol­gens Bluf­pand al heel lang plaats­vin­den om­dat het om een lei­ding van het jaar 1933 gaat. Hij zegt dat de ver­nieu­wing van de ou­de hoofd­lei­ding van­af Le­ly­dorp naar de stad al heeft plaats­ge­von­den. Bluf­pand geeft ver­der aan dat de ou­de hoofd­buis van­af Re­pu­bliek tot On­ver­wacht daar­na ver­van­gen is. Vol­gens hem moest er nog een oud ge­deel­te van de ou­de hoofd­buis van­af On­ver­wacht naar Le­ly­dorp ver­van­gen wor­den. De­ze is al ver­van­gen en nu moe­ten en­ke­le zij­we­gen nog ver­bon­den wor­den met de nieu­we lei­ding. De aan­ne­mings­maat­schap­pij Bai­ta­li NV zal dit werk sa­men met de SWM uit­voe­ren. De In­di­ra Gand­hi­weg zal beur­te­lings aan de oost- en west­zij­de wor­den af­ge­slo­ten voor het uit­voe­ren van het werk. Het ge­volg hier­van is dat de door­gang van het ver­keer op de­ze tijd­stip­pen slechts mo­ge­lijk zal zijn op één rij­baan. Er wordt aan de weg­ge­brui­kers ge­vraagd om zo­veel mo­ge­lijk ge­bruik te ma­ken van de Mar­tin Lu­ther King­weg, doch in­dien men langs het werk­front komt, de ge­plaatste be­bor­ding en in­struc­ties van het ver­keer re­gu­le­ren­de per­so­neel strikt in acht te ne­men. De SWM doet voorts een drin­gend be­roep op de weg­ge­brui­kers om na­bij de werk­fron­ten op bo­ven­ge­noem­de we­gen ex­tra alert te zijn en met aan­ge­pas­te snel­heid te rij­den zo­dat de vei­lig­heid van weg­ge­brui­kers en het uit­voe­ren­de per­so­neel niet in ge­vaar komt.

MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.