Die­ren­or­ga­ni­sa­ties hou­den van­daag pro­test­de­mon­stra­tie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De Henk Abra­hams Stich­ting, de Stich­ting Die­ren­be­scher­ming Su­ri­na­me en de Gr­een He­ri­ta­ge Fund hou­den van­daag hun pro­test­de­mon­stra­tie. Dat is een dag eer­der dan in fei­te ge­pland was. Cyn­thia Ashruf, voor­zit­ter van de Henk Abra­hams Stich­ting, zegt aan de krant dat de po­li­tie het ver­zoek heeft ge­daan om de de­mon­stra­tie van­daag te hou­den.

Mor­gen wordt de der­tien­de Sre­fi­den­si-ma­ra­thon ge­hou­den. De­ze ma­ra­thon heeft als start en fi­nish het On­af­han­ke­lijk­heids­plein. De pro­test­de­mon­stra­tie van de die­ren­or­ga­ni­sa­ties zou op die­zelf­de dag de Pal­men­tuin als ver­trek­punt heb­ben. Om te voor­ko­men dat de­ze twee ac­ti­vi­tei­ten el­kaar voor de voe­ten zou­den lo­pen, is be­slo­ten om een nieu­we da­tum uit te kie­zen. Ashruf zegt dat in over­leg met de voor­zit­ters van de twee an­de­re die­ren­or­ga­ni­sa­ties een an­de­re dag is uit­ge­ko­zen. Daar­naast geeft ze aan be­grip er­voor te heb­ben dat de Sre­fi­den­si-ma­ra­thon tra­di­tie­ge­trouw rond een be­paal­de pe­ri­o­de ge­hou­den wordt. De voor­zit­ter legt uit dat het doel van de pro­test­de­mon­stra­tie is om aan­dacht te vra­gen voor het die­ren­wel­zijn. Dan gaat het niet al­leen om huis­die­ren maar al­le die­ren, stelt Ashruf. Ver­der wil­len de or­ga­ni­sa­ties mid­dels hun ac­ti­vi­teit we­der­om drin­gend aan­dacht van de au­to­ri­tei­ten vra­gen om de con­cept­wet Die­ren­wel­zijn ein­de­lijk in be­han­de­ling te ne­men. Vol­gens haar is er nog steeds spra­ke van die­ren­leed. On­der an­de­re wor­den huis­die­ren aan kor­te ket­tin­gen ge­legd in weer en wind en an­de­re wor­den door de ei­ge­na­ren ge­dwon­gen om er­gens op straat voe­ding te vin­den. Daar­naast wor­den die­ren ook ge­dumpt. Dit zijn si­tu­a­ties waar­mee de or­ga­ni­sa­ties vol­gens Ashruf ge­con­fron­teerd ra­ken. Er wordt veel ge­dumpt en wei­nig ge­a­dop­teerd. De loop start van­daag om 17.00 uur bij de Pal­men­tuin bij het stand­beeld van Hen­ck Aa­ron. De voor­zit­ter be­na­drukt dat het gaat om een vreed­za­me de­mon­stra­tie, dus er zul­len geen be­le­di­gen­de tek­sten of leu­zen wor­den ge­to­le­reerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.