Ver­volg van pag. 1: “Stem­men zei­den me...”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Amirkhan zegt dat haar jeug­di­ge cli­ën­te de ba­by goed heeft ver­zorgd. Het meis­je wan­del­de een he­le poos met hem en bracht hem op ge­ge­ven mo­ment naar de wo­ning van een tan­te in Pa­ra, die de po­li­tie op­bel­de. De wets­die­na­ren gin­gen daar en hiel­den de ver­dach­te aan. De ba­by is na zijn vondst over­ge­dra­gen aan zijn groot­moe­der die hem naar de Spoed­ei­sen­de Hulp bracht; de ba­by ver­keer­de in goe­de ge­zond­heid. De jeug­di­ge ver­klaart dat zij zich steeds in een bus heeft ver­plaatst sa­men met de ba­by. Ze woont sa­men met haar ou­ders in Pa­ra­ma­ri­bo en heeft eer­der ook stem­men ge­hoord: ze ver­telt cul­tu­re­le pro­ble­men te heb­ben.

Het meis­je gaat niet meer naar school, want zij is af­ge­schre­ven, om­dat zij leer­krach­ten zou heb­ben ge­bru­ta­li­seerd. Ze heeft eer­der geen kin­de­ren ont­voerd en ook geen an­de­re straf­ba­re fei­ten ge­pleegd en zal de­ze week nog wor­den voor­ge­leid bij het Par­ket en de rech­ter-com­mis­sa­ris die zal be­slis­sen of haar in­ver­ze­ke­ring­stel­ling recht­ma­tig of on­recht­ma­tig is.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.