Ver­volg van pag. 1: ‘Klei­ne Ram­bo’...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Hier­op be­sloot Ste­ve het recht in ei­gen han­den te ne­men. Hij dwong een voor­bij­rij­dend ge­zin tot stop­pen. On­der be­drei­ging moesten de men­sen hun voer­tuig ver­la­ten, waar­na Ste­ve de ach­ter­vol­ging in­zet­te. Op ge­ge­ven mo­ment ver­oor­zaak­te hij een aan­rij­ding en hij ver­loor zijn be­la­gers uit het oog. Toen be­sloot hij naar het po­li­tie­bu­reau te rij­den waar hij na het doen van zijn re­laas werd aan­ge­hou­den, van­we­ge het met ge­weld weg­ne­men en ver­nie­len van het voer­tuig van het ge­zin. Hij is over­ge­bracht naar een zie­ken­in­rich­ting, al­waar hij on­der po­li­tie­be­wa­king voor me­di­sche be­han­de­ling is op­ge­no­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.