Straf­fen op­ge­legd in moord­zaak taxi­chauf­feur Ad­hin

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO – Ka­vish H en Vis­hal K zijn gis­te­ren ver­oor­deeld tot res­pec­tie­ve­lijk veer­tien en vijf­tien jaar cel­straf in de moord­zaak van de taxi­chauf­feur Dharm­radj Ad­hin (55). Hun kom­paan Wins­ton A, die op vrije voe­ten was, kreeg ze­ven jaar cel­straf op­ge­legd en werd na het von­nis ge­lijk ge­van­gen ge­no­men.

De vier­de jon­ge­man, Na­ven­dra D, kreeg twaalf maan­den cel­straf waar­van acht voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar op­ge­legd. De vijf­de ver­dach­te, Amit H, is vrij­ge­spro­ken en de zes­de Rad­j­en­der­koe­mar N kreeg in het twee­de kan­ton (Pa­ra­ma­ri­bo) voor een in­braak twaalf maan­den cel­straf waar­van acht voor­waar­de­lijk on­der af­trek van de tijd in voor­ar­rest met een proef­tijd van drie jaar op­ge­legd en in het der­de kan­ton (Wa­ni­ca) voor over­tre­ding van de Wet Mo­ney Laun­de­ring vijf maan­den on­voor­waar­de­lij­ke cel­straf.

Ka­vish H en Vis­hal K vroe­gen het la­te­re slacht­of­fer een rit voor hen te rij­den, maar ze wis­ten niet pre­cies waar ze heen gin­gen. Toen ze op een on­be­woond en don­ker weg­ge­deel­te kwa­men, deed Vis­hal K een riem om de hals van de chauf­feur en greep die vast. Zijn kom­paan Ka­vish H viel de man toen ook aan. Ze door­zoch­ten zijn au­to en na­men de dag­op­brengst weg. Ze trok­ken de man uit de wa­gen. Het ge­zicht van het slacht­of­fer werd be­plakt met ta­pe. Zijn mond, neus en pol­sen wa­ren dicht­ge­plakt. De chauf­feur is als ge­volg van ver­stik­king door af­slui­ting van de neus en mond om­ge­ko­men. De rech­ter zegt dat de jon­ge­man­nen het slacht­of­fer na het be­plak­ken met ta­pe in een goot had­den ge­duwd. Ze re­den weg in zijn au­to die ze in het Blauw­meer had­den ge­dumpt om het be­wijs weg te ma­ken. Een bur­ger die aan het vis­sen was, ont­dek­te de wa­gen. Bij de po­li­tie ver­klaar­den Ka­vish H en Vis­hal K de man in de goot te heb­ben ge­duwd, maar kwa­men op de zit­ting hier­op te­rug. De rech­ter zegt dat de jon­ge­man­nen ge­de­tail­leer­de ver­kla­rin­gen heb­ben af­ge­legd bij de po­li­tie.

Wins­ton A haal­de Ka­vish H en Vis­hal K op bij het Blauw­meer en bracht hen naar de wo­ning van het slacht­of­fer. Uit de wo­ning van de chauf­feur werd SRD 8000 buit­ge­maakt, dat tus­sen hen ge­lijk werd ver­deeld. De rech­ter zegt dat een on­schul­di­ge bur­ger die op een eer­lij­ke wij­ze zijn brood ver­dien­de op een gru­we­lij­ke wij­ze om het le­ven is ge­bracht. Vol­gens haar gaat het om on­be­schrij­fe­lijk leed voor de fa­mi­lie van Ad­hin.

Ze vindt dat de jon­ge­man­nen de be­doe­ling had­den om de chauf­feur van het le­ven te be­ro­ven. Na­dat de da­ders de man zijn ge­zicht had­den dicht­ge­plakt, sta­ken ze hem nog met een mes om er ze­ker van te zijn dat hij dood was. De ma­gi­straat zegt dat de jon­ge­man­nen een plan had­den ge­maakt op 27 maart 2014. Er was spra­ke van sa­men­wer­king en de ta­ken wa­ren ver­deeld. Het is ech­ter niet ge­ble­ken dat Wins­ton A de dood van het slacht­of­fer had ge­wild. Zijn kom­paan Amit H heeft steeds ont­kend; al­leen zijn me­de­ver­dach­ten be­zwaar­den hem.

De rech­ter is over­tuigd dat Amit H ook schul­dig is, maar het wet­ti­ge be­wijs ont­breekt om­dat er geen spra­ke is van een be­wijs­mi­ni­mum. Ze zegt dat de ver­dach­te Na­ven­dra D moest we­ten dat het geld van mis­drijf af­kom­stig was waar­mee hij voor zijn kom­pa­nen een au­to moest ko­pen. De jon­ge­man­nen kre­gen ju­ri­di­sche bij­stand van raads­lie­den Shefa­ni Amirkhan, Ir­vin Kan­hai en Jo­hn Hoes­sein. De­ze zaak is voor­ge­bracht door of­fi­cier van jus­ti­tie Nir­ma­la Mai­koe.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.