Meis­je wijst stief­va­der als da­der sek­su­eel mis­bruik aan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een ne­gen­ja­rig meis­je ver­klaar­de gis­te­ren in de raad­ka­mer dat haar stief­va­der Louis G (63) sek­su­e­le han­de­lin­gen met haar heeft ge­pleegd. Ze ver­tel­de dat hij haar had voor­ge­hou­den om dit aan nie­mand te zeg­gen. Ze heeft dit in het be­gin aan nie­mand ver­teld, om­dat ze bang was dat hij haar zou slaan. Ui­t­ein­de­lijk ver­tel­de zij over het sek­su­eel mis­bruik aan een leer­kracht, waar­na de po­li­tie werd ge­a­lar­meerd en een on­der­zoek is in­ge­steld. De rech­ter zegt dat het slacht­of­fer een aan­tal keer heeft ge­zegd dat de stief­va­der aan haar ge­slachts­deel is ge­gaan. De moe­der van het meis­je ver­tel­de dat zij twee doch­ters (9 en 11) heeft. Vol­gens haar heeft de ne­gen­ja­ri­ge haar nooit ver­teld dat de man sek­su­e­le han­de­lin­gen met haar heeft ge­pleegd. Ze zegt dat haar kind ver­der nor­maal is en niet veel praat. De vrouw zegt dat zij wei­nig thuis is. Ze vindt het wel erg in ge­val de man sek­su­e­le han­de­lin­gen met het meis­je heeft ge­pleegd. Ze ver­telt dat de re­la­tie tus­sen haar en haar doch­ter een was, waar­bij ze het kind soms sloeg. Het meis­je ging toen bij haar stief­va­der.

Voor­dat het kind haar be­klag over het mis­bruik had ge­daan bij de leer­kracht, ver­tel­de zij haar moe­der dat zij buik­pijn had. De moe­der bracht haar kind naar de dok­ter, om­dat ze wil­de we­ten wat er met haar aan de hand was. Haar doch­ter heeft haar nooit ver­teld dat de man haar heeft mis­bruikt. Louis G ont­kent zijn stief­doch­ter sek­su­eel te heb­ben mis­bruikt. Hij heeft eer­der aan­ge­ge­ven dat hij al­les voor het kind deed en zelfs als een opa voor haar was. Hij vindt de be­schul­di­ging dat hij haar heeft mis­bruikt een leu­gen. Vol­gens hem klopt in de ge­he­le be­schul­di­ging al­leen de naam van het kind. De man krijgt ju­ri­di­sche bij­stand van raads­lie­den Os­car Kou­len en Rob­by Dens. Op 1 de­cem­ber wordt de be­han­de­ling van de­ze zaak voort­ge­zet.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.