Kluis uit wo­ning weg­ge­dra­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een kluis is woens­dag uit een wo­ning aan de Se­va­gram­straat in Pa­ra­ma­ri­bo weg­ge­dra­gen. De be­na­deel­de ver­telt aan de krant dat hij SRD 35.000, 750 eu­ro, USD 1700, sie­ra­den, per­ceel­kaar­ten com­pleet met trans­port­ak­te en een pas­poort in de kluis had. De cri­mi­ne­len heb­ben ver­der ook du­re al­co­ho­li­sche dran­ken en an­de­re goe­de­ren buit­ge­maakt. De man ver­telt dat hij woens­dag voor ne­gen uur ’s mor­gens uit huis was ver­trok­ken. Toen zijn kin­de­ren na school thuis aan­kwa­men, ont­dek­ten ze dat de ach­ter­deur was ge­for­ceerd. De cri­mi­ne­len heb­ben ook de slaap­ka­mer­deur van de man waar de kluis was be­waard, ge­for­ceerd. Ze heb­ben de ca­me­ra­box ook mee­ge­no­men, waar­door de cri­mi­ne­le han­de­lin­gen niet meer te­rug te zien zijn. De be­na­deel­de heeft zijn pand goed be­vei­ligd met ca­me­ra’s. Hij zegt dat hij het geld dat is ge­sto­len, heeft ver­diend door hard te wer­ken. Een deel van het geld was be­stemd om ma­te­ri­aal te ko­pen. De be­na­deel­de ver­moedt dat de da­ders het pand heb­ben ge­ob­ser­veerd al­vo­rens toe te slaan. Vol­gens hem is er ver­moe­de­lijk na­ge­gaan hoe laat hij uit huis ver­trekt en rond wel­ke tijd de kin­de­ren weer thuis aan­ko­men. Hij denkt aan een goed voor­be­rei­de ac­tie van de cri­mi­ne­len. Ach­ter zijn wo­ning is er een zwamp, waar­bij voet­spo­ren van de in­bre­kers te zien zijn. De man­nen zijn ver­moe­de­lijk via de ach­ter­zij­de, waar de zwamp en een bos­scha­ge zijn, op het ter­rein ge­ko­men. “De­ze in­braak was een har­de klap voor mij. Het is mijn zuur­ver­dien­de geld en ma­te­ri­aal­geld dat is buit­ge­maakt.” Hij is wel blij dat nie­mand thuis was toen de in­bre­kers in het huis zijn ge­gaan, waar­door nie­mand ge­wond is ge­raakt.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.