Man ver­dacht van sek­su­eel mis­bruik

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - De 46-ja­ri­ge Bry­an N wordt ver­dacht van het sek­su­eel mis­brui­ken van zijn ne­gen­ja­ri­ge doch­ter. Hij ver­scheen gis­te­ren voor de rech­ter om zich te ver­ant­woor­den.

De of­fi­cier van jus­ti­tie heeft de zaak voor­ge­dra­gen, waar­na be­slo­ten is om op 1 de­cem­ber het slacht­of­fer en haar moe­der te ho­ren. Het meis­je leg­de tij­dens het voor­on­der­zoek ver­kla­rin­gen af dat haar va­der sek­su­e­le han­de­lin­gen met haar heeft ge­pleegd, maar dit wordt ont­kend door de man. Hij be­grijpt de be­schul­di­gin­gen te­gen zich niet. De man krijgt ju­ri­di­sche bij­stand van raads­man Ha­rold Belfor.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.