11 maan­den voor ver­dach­ten mis­han­de­ling

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE - Kan­ton­rech­ter May­trie Kul­dipsingh heeft de ver­dach­ten HB, JM en RB con­form de eis van de of­fi­cier van jus­ti­tie ver­oor­deeld tot een ge­van­ge­nis­straf van 11 maan­den met af­trek van de tijd in voor­ar­rest. De ver­dach­ten HB en JM die se­dert 28 de­cem­ber 2015 in ver­ze­ke­ring zijn ge­steld moe­ten nog 11 da­gen uit­zit­ten ter­wijl de rech­ter voor hun com­pa­rant RB die eer­der in vrij­heid was ge­steld, ge­van­gen­ne­ming heeft ge­last. De ver­dach­ten had­den in de­cem­ber van het vo­rig jaar het recht in ei­gen han­den ge­no­men na­dat een dronk­aard een au­to­ruit had in­ge­sla­gen van het voer­tuig van RB, ei­ge­naar van een club aan de RP Bha­ross­traat. De man die dron­ken was, werd door het drie­tal mis­han­deld. Ook werd door HB een por­te­mon­nee van hem af­ge­pakt in­hou­den­de SRD 2200. Het geld heb­ben de drie on­der­ling ver­deeld. HB en MJ kre­gen elk SRD 600 ter­wijl RB SRD 1000 mocht hou­den als ver­goe­ding voor de in­ge­sla­gen ruit. HB ver­klaar­de te­gen­over de rech­ter dat zij tot mis­han­de­ling van de dron­ken­man zijn over­gaan, om­dat hij hem had voor­ge­hou­den dat hij zou moe­ten be­ta­len voor de ver­niel­de au­to­ruit. De man zou hem als re­ac­tie een vuist te­gen de borst heb­ben ge­sla­gen en liep toen weg.

Hij werd ach­ter­na­ge­ze­ten door HB die met hem op de vuist ging. MJ kwam op dat mo­ment bin­nen­lo­pen en zag het ge­vecht. HB stop­te met­een de por­te­mon­nee van het slacht­of­fer in zijn hand en een ket­ting. De in­houd van de por­te­mon­nee SRD 2200 werd la­ter ver­deeld on­der de drie. Het slacht­of­fer had aan het ge­vecht en­ke­le snij­won­den over­ge­hou­den aan zijn hals, han­den en rug. Vol­gens de rech­ter was het slacht­of­fer ook geen koek­je ge­weest, maar had hij zich mis­dra­gen. De da­ders zijn ech­ter bui­ten hun boek­je ge­gaan en heb­ben het recht in ei­gen han­den ge­no­men. AL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.