Bak­ke­rij­en Wa­ni­ca wor­den ge­con­tro­leerd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

WA­NI­CA - Het Bu­reau voor Open­ba­re Ge­zond­heids­zorg (BOG) is 15 no­vem­ber sa­men met het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie be­gon­nen met de con­tro­le bij al­le bak­ke­rij­en. Wil­ly Dur­ga, sec­tie­chef dis­tric­ten, geeft aan dat zij tot en met 15 de­cem­ber al­le bak­ke­rij­en wil­len con­tro­le­ren op mi­li­eu en hy­gi­ë­ne. Zij heb­ben een bak­ke­rij moe­ten slui­ten van­we­ge een on­hy­gi­ë­ni­sche si­tu­a­tie. Dur­ga merkt op dat zij ook ge­lijk voor­lich­ting ge­ven aan de ei­ge­na­ren van de bak­ke­rij­en over hy­gi­ë­ne. Een bak­ke­rij ope­nen is niet ver­gun­ning­plich­tig. “Als het ver­gun­ning­plich­tig was, dan zou­den wij veel meer kun­nen doen,” zegt Dur­ga. De con­tro­le wordt van maan­dag tot en met don­der­dag ge­daan ter­wijl op de vrij­dag de her­con­tro­le plaats­vindt. Er zijn net­te maar ook slor­di­ge bak­ke­rij­en aan­ge­trof­fen. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.