Su­ri­na­me on­der­weg naar in­te­graal wa­ter­be­heer

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Het Ka­bi­net van de Vi­ce­pre­si­dent, het Mi­nis­te­rie van Na­tuur­lij­ke Hulp­bron­nen (NH) en de Stich­ting Wa­ter­fo­rum Su­ri­na­me zul­len zich in een se­rie se­mi­nars bui­gen over het wa­ter­be­heer in ons land. Het the­ma van het eerste se­mi­nar, wel­ke gis­te­ren plaats­vond, is: ‘Af­val­wa­ter- een zorg voor ons al­len’. Het the­ma van van­daag is: ‘Road Map voor in­te­graal en duur­zaam wa­ter­be­heer (IWRM)’. Dit staat ver­meld in een pers­be­richt van de af­de­ling Voor­lich­ting van NH. Vol­gens het mi­nis­te­rie is het doel van dit con­gres om de awa­re­ness te ver­ho­gen om zo­doen­de te ko­men tot een in­te­graal wa­ter­be­heer­sys­teem in Su­ri­na­me. NH ver­meldt ver­der dat om te ko­men tot een stap­pen­plan voor in­te­graal wa­ter­be­heer in Su­ri­na­me, de eerste stap met de­ze se­mi­nars ge­legd zal moe­ten wor­den. Er staat dat tij­dens de se­mi­nars het af­wa­ter­be­heer van­uit een na­ti­o­naal en in­ter­na­ti­o­naal ka­der zal wor­den be­licht. Vol­gens NH gaat het on­der an­de­re om drink-, af­val-, op­per­vlak­te-, zwamp­wa­ter en ter­ri­to­ri­a­le wa­te­ren. Het mi­nis­te­rie geeft ver­der aan dat de Stich­ting Wa­ter­fo­rum Su­ri­na­me sinds 2012 be­zig is met het pro­pa­ge­ren van een in­te­graal wa­ter­be­heer in Su­ri­na­me, even­als het in dat ver­band ont­plooi­en van di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten. Vol­gens NH heeft de Su­ri­naam­se over­heid van­we­ge het be­lang hier­van ge­meend een sa­men­wer­king met eer­der ge­noem­de stich­ting aan te gaan. Ver­vol­gens staat er dat wa­ter één van de na­tuur­lij­ke hulp­bron­nen is waar­mee Su­ri­na­me ge­ze­gend is. Ech­ter er wordt ver­meld dat on­danks de be­schik­baar­heid hier­van het in­te­gra­le be­heer van de na­tuur­lij­ke hulp­bron­nen nog on­vol­doen­de ont­wik­keld is. Er wordt aan­ge­ge­ven dat wa­ter­te­kor­ten en -over­last en­ke­le van de uit­da­gin­gen zijn. Ver­meld wordt dat in­te­graal wa­ter­be­heer een ba­sis­voor­waar­de is voor het duur­zaam aan­wen­den van het be­schik­ba­re wa­ter. De se­mi­nars vin­den plaats in het ISGR­ge­bouw. MV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.