Vrou­we­lij­ke on­der­ne­mers de­len er­va­ring

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Op 19 no­vem­ber wordt we­reld­wijd in 144 lan­den de Wo­men’s En­tre­pre­neur­ship Day ge­vierd. De­ze dag is in het le­ven ge­roe­pen om vrou­we­lijk on­der­ne­mer­schap aan te moe­di­gen en vrou­wen we­reld­wijd te in­spi­re­ren. Ook in Su­ri­na­me zal de­ze dag niet on­ge­merkt voor­bij­gaan. Rei­na Kolf, op­rich­ter en CEO van ‘The Slight Ed­ge’ Con­sul­tan­cy, be­kend on­der de naam TSEGroup of Pro­fes­si­o­nals is op ba­sis van haar ex­per­ti­se door de Ca­ri­bi­sche WED am­bas­sa­deur be­noemd tot Su­ri­naam­se am­bas­sa­deur van Wo­men En­tre­pre­neur­ship Day. Dit staat in een pers­be­richt van ‘The Slight Ed­ge’ Ad­vi­so­ry Group. Er zal in ver­band met de on­der­ne­mers­dag van­daag een eve­ne­ment wor­den ge­or­ga­ni­seerd waar­bij on­der­ne­mers bij­een zul­len ko­men om de er­va­rin­gen rond­om het vrou­we­lij­ke on­der­ne­mer­schap met el­kaar te de­len en ge­ïn­spi­reerd te ra­ken. ‘Het in­ter­na­ti­o­na­le the­ma WE Mat­ter is van­uit de Ja­mai­caan­se am­bas­sa­deur aan­ge­vuld met AMPLIFICATION en wij gaan hier in Su­ri­na­me ac­tief in­vul­ling aan ge­ven: ‘WE Am­pli­fy !’ Ons uit­gangs­punt hier­bij is dat wij vrou­we­lijk on­der­ne­mer­schap niet al­leen ‘em­po­we­ren’ en sti­mu­le­ren, maar het ac­cent ver­leg­gen naar ver­gro­ten door als een ‘am­pli­fier’ el­kaars krach­ten te ver­ster­ken, de lich­ten ver­der uit te la­ten stra­len. Kort­om: door het ef­fect van el­kaars in­zet te ver­gro­ten en aan te vul­len.’ Sa­men met een aan­tal on­der­neem­sters wordt dit het twee­de eve­ne­ment dat ge­or­ga­ni­seerd wordt in Su­ri­na­me. Wat voor Su­ri­na­me de­ze dag ex­tra ken­merkt is de gra­du­a­ti­on van een groep on­der­ne­mers die met dit eve­ne­ment hun tra­ject ‘Wo­men In­no­va­tors Net­work in the Ca­rib­bean’ af­ron­den. De­ze da­mes heb­ben 8 maan­den een tra­ject ge­volgd, ge­spon­sord door de World­bank en In­foDev. ‘Met dit pro­ject slaan we de brug tus­sen de on­der­ne­mers, bun­de­len we de krach­ten en bou­wen we voort op de er­va­rin­gen van on­der­ne­mers die het pad al (deels) heb­ben vrij­ge­maakt’, al­dus het pers­be­richt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.