Eerste leer­lin­gen dans­school Sa­tran­gi dan­sen af

Times of Suriname - - CULTUUR -

PA­RA­MA­RI­BO – Dit week­eind en ko­mend week­eind zul­len vijf leer­lin­gen van dans­school Sa­tran­gi, waar Sad­ha­na Mohan de dans­do­cent is, hun Aran­ge­tram doen. De­ze leer­lin­gen zijn Di­vya Hard­war­sing, Priya Mun­gra, Priye Sap­na Jong A Lock, Jy­o­ti Cho­tel­al en Cha­nel­la Bird­ja. Sad­ha­na Mohan be­gon in 1997 Bha­ra­ta Na­tyam dans­les te vol­gen bij gu­ru Mad­hoe­rie Jag­mohan. Al gauw ont­dek­te zij dat zij zich hier­in ver­der wil­de be­kwa­men en sa­men met tien an­de­ren deed zij dan in 2001 haar Aran­ge­tram on­der be­ge­lei­ding van Jag­mohan. Kort daar­na be­gon Mohan haar ei­gen dans­school: dans­school Sa­tran­gi. In­tus­sen heeft Mohan ook een Yo­ga do­cen­ten­op­lei­ding af­ge­rond en zij ge­bruikt de­ze tech­nie­ken ook tij­dens haar dans­les­sen. “On­danks ik mijn ei­gen dans­school heb, ben ik al die tijd on­af­ge­bro­ken nog steeds op les bij mijn gu­ru Jag­mohan en blijf me ver­der ver­die­pen in de­ze dans­stijl”, zegt Mohan. Zo heeft zij on­der lei­ding van haar gu­ru en diens doch­ter Aar­tie Jag­mohan mo­gen deel­ne­men aan het In­ter­na­ti­o­naal Bha­ra­ta Na­tyam dan­fes­ti­val in Ma­ha­bali­pu­ram in In­dia met nog en­ke­le dan­sers uit Su­ri­na­me en Ne­der­land. Dit be­hoort tot een van haar hoog­te pun­ten in haar dans­car­ri­è­re. “Vol dank­baar­heid, de­vo­tie en met lief­de voor de dans mag ik van­daag na 15 ja­ren les­ge­ven en vijf van mijn leer­lin­gen hun Aran­ge­tram la­ten doen. Ik ben mijn gu­ru Mad­hoe­rie Jag­mohan zeer dank­baar en er­ken­te­lijk voor het be­ge­lei­den van mij en mijn leer­lin­gen naar hun Aran­ge­tram. Me­de dank­zij haar in­zet en be­ge­lei­ding kun­nen mijn leer­lin­gen nu een nieu­we fa­se in hun dans­car­ri­è­re aan­van­gen. Mijn gu­ru is voor mij een bron van in­spi­ra­tie en ken­nis, en door haar voor­beeld doe ik ook de over­dracht van de dans en heb ik door­zet­tings­ver­mo­gen. Daar­naast komt met de kracht van de al­mach­ti­ge, ze­gen en vol­le­di­ge on­der­steu­ning van mijn ou­ders en zus­sen van­daag dan ook mijn wens tot ver­vul­ling”, zegt Mohan.

Op 19 no­vem­ber doet Di­vya Hard­war­sing Aran­ge­tram en op 20 no­vem­ber Priya Mun­gra en Priye Sap­na Jong A Lock. Op 26 no­vem­ber is het de beurt van Cha­nel­la Bird­ja en Jy­o­ti Cho­tel­al. Hard­war­sing be­gon al op jon­ge leef­tijd met dan­sen. “Dan­sen heeft meer kleur in mijn le­ven ge­bracht en heeft mij ook hel­pen vor­men”, ver­telt zij. Zij heeft ook de op­lei­ding tot Hat­ha Yo­ga­do­cent ge­volgd en af­ge­rond bij haar le­raar Ron van der Post. Zij stu­deert ge­nees­kun­de aan de An­ton de Kom Uni­ver­si­teit van Su­ri­na­me en ver­vult bin­nen de Sa­thya Sai Int’l Or­ga­ni­sa­tie Su­ri­na­me de rol van ‘Na­ti­o­nal Youth Coor­di­na­tor’. Op ze­ven­ja­ri­ge leef­tijd, eerst als leer­ling van dans­school Sa­tran­gi be­gon Jong A Lock met dans­les­sen en van­af haar 14e is Aran­ge­tram een droom ge­weest voor haar. Zij is nu twee­de­jaars­stu­dent op de An­ton de Kom Uni­ver­si­teit van Su­ri­na­me en stu­deert psy­cho­lo­gie. “Ik heb mijn ui­ter­ste best ge­daan om naast de stu­die vol­doen­de tijd te be­ste­den aan het oe­fe­nen en voor­be­rei­den van mijn Aran­ge­tram en hoop dat het tot een suc­ces­vol ein­de komt”, zegt zij. Priya Mun­gra is 19 jaar oud en ac­coun­tan­cy stu­dent. Naast Bha­ra­ta Na­tyam heeft zij ver­schil­len­de dans­stij­len ge­leerd zo­als jazz bal­let, con­tem­po­ra­ry, bel­ly­dan­ce en hip­hop. ‘Dans is een van mijn groot­ste pas­sies. De re­den hier­voor is om­dat ik me­zelf kan los­la­ten in de dans. Dat ik nu mijn Aran­ge­tram kan doen geeft mij een ge­voel van vol­doe­ning. Ik heb van elk mo­ment van de rol­ler­coas­ter ri­de tot mijn Aran­ge­tram ge­no­ten”, zegt Mun­gra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.