Ver­to­ning au­then­tiek ver­haal van een con­tract­ar­bei­der

Times of Suriname - - CULTUUR -

PA­RA­MA­RI­BO - Het Lal­la Rookh Mu­se­um ver­toont van­daag om 18.30 uur de do­cu­men­tai­re ‘De Er­fe­nis van Muns­hi Rah­man Khan’. “Ha­kim hield mijn rech­ter­hand vast en keek heel zorg­vul­dig naar mijn hand­palm en zijn lij­nen. Hij las, tel­de en be­re­ken­de de lij­nen van mijn hand en van mijn voor­hoofd. Na eni­ge tijd keek hij naar mijn va­der en zei: ‘Bes­te broe­der, de­ze jon­gen zal niet bij jul­lie blij­ven. Zijn lot zal hem naar een vreemd land stu­ren, van waar­uit hij niet meer zal te­rug­ke­ren.’”

Dit is een frag­ment uit het dag­boek van Muns­hi Rah­man Khan, die in 1898 van­uit In­dia naar Su­ri­na­me ver­trok als con­tract­ar­bei­der. Hij was een ge­let­ter­de man en van­af zijn jeugd in In­dia hield hij een dag­boek bij. Op ba­sis van zijn ver­haal wordt in de­ze do­cu­men­tai­re een beeld ge­schetst van het le­ven van de con­tract­ar­bei­ders: de om­stan­dig­he­den in In­dia, de wer­ving als con­tract­ar­bei­der, de reis naar Su­ri­na­me, het le­ven op de plan­ta­ges en na de con­tract­pe­ri­o­de. Dit staat in een pers­be­richt van de Na­ti­o­na­le Stich­ting Hin­do­staan­se Im­mi­gra­tie (NSHI)

El­ke maand or­ga­ni­seert het Lal­la Rookh Mu­se­um een gra­tis the­ma-avond om zo­veel mo­ge­lijk men­sen de ge­le­gen­heid te bie­den meer ken­nis op te doen over het cul­tu­reel erf­goed en de ge­schie­de­nis van de hin­do­staan­se Su­ri­na­mers. De af­ge­lo­pen maan­den wer­den de vol­gen­de ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd: de ver­to­ning van Te­ta­ry, een do­cu­dra­ma over de­ze vrou­we­lij­ke ver­zets­held; een in­for­ma­tie­avond waar­bij be­zoe­kers wer­den ge­hol­pen om on­der­zoek te doen naar hun voor­ou­ders en een le­zing over Di­va­li met aan­slui­tend een sto­ry­tel­ling uit de Ra­maya­na. Tij­dens de the­ma-avon­den kan ook het mu­se­um be­zocht wor­den, waar met gro­te tekst­bor­den, his­to­ri­sche fo­to’s, voor­wer­pen van vroe­ger en di­gi­ta­le in­for­ma­tie het ver­haal van de In­di­a­se con­tract­ar­bei­ders en hun na­ko­me­lin­gen in Su­ri­na­me wordt ver­teld. De ac­ti­vi­tei­ten van de NSHI zijn ge­richt op ge­zon­de ge­meen­schaps­ont­wik­ke­ling en ge­ïn­spi­reerd door de le­ven­de waar­den en nor­men van de hin­do­staan­se cul­tuur als een in­te­gre­rend be­stand­deel van de Su­ri­naam­se sa­men­le­ving en in nau­we ver­bon­den­heid met an­de­re cul­tu­ren. Het Lal­la Rookh Mu­se­um werd op­ge­richt door de NSHI om de hin­do­staan­se ge­meen­schap een ei­gen plek te ge­ven voor het on­der­zoe­ken, ver­za­me­len, be­wa­ren en ten­toon­stel­len van haar ge­schie­de­nis en cul­tu­reel erf­goed. Het werd ge­o­pend op 5 ju­ni 2016 en be­vindt zich in Ge­bouw 2 op het Lal­la Rookh Com­plex aan de Lal­la Rookhweg 54 in Pa­ra­ma­ri­bo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.