In­di­an Mu­sic Night in ge­meen­schaps­cen­trum SSDP

Times of Suriname - - CULTUUR -

PA­RA­MA­RI­BO - In het ge­meen­schaps­cen­trum van SSDP te Blauw­grond aan de Com­mis­sa­ris Ro­bles­weg or­ga­ni­seert dans­school Mad­hoe­rie Su­ri­na­me van­avond een mu­ziek­op­tre­den met als ti­tel In­di­an Mu­sic Night. Vier mu­zi­kan­ten uit In­dia, na­me­lijk SV Gi­rid­ha­ra (Mri­dan­gam), Ra­vi­chan­dra Ku­lur (flui­tist), Nan­dak­umar Un­ni­k­ris­hnan (zang) en Kart­hik Vydhat­ri (ry­thym pads/mor­ching) zul­len het pu­bliek la­ten ge­nie­ten van ver­schil­len­de In­di­a­se en in­ter­na­ti­o­na­le mu­ziek­stij­len. Er wordt een bij­dra­ge van SRD 30 per per­soon ge­vraagd om de kos­ten te kun­nen dek­ken. De mu­zi­kan­ten zijn nu al meer dan twee we­ken in Su­ri­na­me en zul­len tot en met 26 no­vem­ber nog in Su­ri­na­me blij­ven om leer­lin­gen van dans­school Mad­hoe­rie Su­ri­na­me, Na­mi­ta’s Nir­tya Vi­dya Bha­van en dans­school Sa­tran­gi te be­ge­lei­den naar hun Aran­ge­tram (dans­exa­men). Op 18 no­vem­ber zul­len zij een vol­le­di­ge mu­ziek op­tre­den ver­zor­gen en hier­bij hun ma­gisch mu­ziek­ta­lent aan het pu­bliek la­ten zien. Tus­sen de vier mu­zi­kan­ten zijn er 12 mu­ziek­in­stru­men­ten die zij die avond zul­len be­spe­len, naast de rhy­thym pads waar­uit je ook hon­der­den ge­lui­den en com­po­si­ties kunt ha­len. Ook de zang zal ge­va­ri­eerd zijn van puur In­di­aas klas­siek tot bha­jans (re­li­gi­eu­ze lie­de­ren), volks-, Hin­di-, mo­dern­een Bol­ly­wood lie­de­ren. “Kom en ge­niet van ons op­tre­den. Mu­ziek zal je op de­ze avond als nooit te vo­ren heb­ben er­va­ren, om­dat wij een groot va­ri­a­tie van mu­ziek­stij­len zul­len pre­sen­te­ren”, ge­ven de mu­zi­kan­ten aan.

Voor Gi­rid­ha­ra is het de vier­de keer in 15 ja­ren dat hij in Su­ri­na­me is om Aran­ge­trams mu­zi­kaal te be­ge­lei­den. “Su­ri­na­me voelt aan als mijn twee­de huis. De men­sen hier zijn vrien­de­lijk en aar­dig en er­gens heel ver van In­dia heb­ben ze in Su­ri­na­me hun ei­gen In­dia ont­wik­keld, de cul­tuur be­hou­den, in stand ge­hou­den en ont­wik­keld, en dat vindt ik erg bij­zon­der om te zien”, zegt Gi­rid­ha­ra. In 1985 slaag­de hij voor zijn be­kwaam­heids­exa­men en in 1987 richt­te hij zijn ei­gen in­sti­tuut op na­me­lijk de Nan­di Ta­la­va­dy Aca­de­my. Hij heeft sinds­dien sa­men met an­de­re ar­ties­ten en stu­den­ten ve­le con­cer­ten ge­ge­ven en Aran­ge­trams be­ge­leid in zo­wel In­dia als het bui­ten­land. Gi­rid­ha­ra is ook com­po­nist. Hij heeft sinds 2005 als ar­tiest ve­le awards en on­der­schei­din­gen ge­kre­gen voor zijn werk en bij­dra­ge in de mu­ziek. Voor Ra­vi­chan­dra Ku­lur is het de eerste keer dat hij in Su­ri­na­me is en ook de eerste keer dat hij in een ZuidA­me­ri­kaans land op­treedt. Ku­lur is een in­ter­na­ti­o­naal er­ken­de flui­tist uit In­dia en heeft ja­ren sa­men op­ge­tre­den met de we­reld­be­ken­de Ra­vi Shan­kar. Door Shan­kar werd Ku­lur de fluit­meas­tro ge­noemd. Ku­lur heeft ook sa­men met de doch­ter van Ra­vi Shan­kar na­me­lijk Anous­h­ka Shan­kar de we­reld rond ge­tour­ed. In haast al­le pres­ti­gi­eu­ze za­len van de we­reld, zo­als Syd­ney Ope­ra hou­se en Car­ne­gie hall heeft Ku­lur op­ge­tre­den met le­gen­des uit de mu­ziek­we­reld. “Ik ben en­thou­si­ast om in Su­ri­na­me te zijn en hier te kun­nen op­tre­den. De gem­ber­bier van hier is het lek­kerst wat ik ooit heb ge­proefd en het weer hier voelt lek­ker aan”, zegt een la­chen­de Ku­lur.

Zan­ger Nan­dak­umar Un­ni­k­ris­hnan is voor de twee­de keer in Su­ri­na­me en zegt dat de dok­sa van hier het meest lek­ker­ste is wat hij ooit heeft ge­proefd. “We ge­nie­ten van de tijd die we hier door­bren­gen. Be­hal­ve de Aran­ge­trams en ons mu­ziek­op­tre­den heb­ben wij ook de ge­le­gen­heid ge­had om de na­tuur van Su­ri­na­me te zien en plaat­sen als Com­me­wij­ne te be­zoe­ken. Ik vind het mooi hier”, zegt hij. Un­ni­k­ris­hnan is op 7-ja­ri­ge leef­tijd be­gon­nen met zijn klas­sie­ke zang­op­lei­ding. Van­af zijn 12de doet hij zang­con­cer­ten en heeft naast In­dia ook in ve­le lan­den op­ge­tre­den zo­als de Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka, Eu­ro­pe­se lan­den en Au­stra­lië. Kart­hik Vydhat­ri is de zoon van Gi­rid­ha­ra en is de jong­ste van de mu­zi­kan­ten. Al van kleins af werd hij ge­traind door zijn va­der om mri­dan­gam en mor­chin te be­spe­len. Daar­naast be­speelt hij ook de rhy­thym pads. Sa­men met zijn va­der en an­de­re mu­ziek pro­fes­si­o­nals heeft hij ook in In­dia en het bui­ten­land op­ge­tre­den. Hij is voor het eerst in Su­ri­na­me. “Su­ri­na­me is net als thuis. Er is veel wat ik van hier zou wil­len mee­ne­men te­rug naar In­dia, maar he­laas kan dat niet. Ik kijk er­naar uit om Su­ri­na­me mijn ta­lent te la­ten zien”, zegt hij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.