So­lo-ex­po­si­tie Rei­nier As­mo­red­jo: ‘Round & Around’

Times of Suriname - - CULTUUR -

PA­RA­MA­RI­BO - Rea­dy­tex Art Gal­lery opent van­daag een gro­te so­lo-ex­po­si­tie van beel­dend kun­ste­naar Rei­nier As­mo­red­jo, ge­ti­teld ‘Round & Around’.

Vol­gens een pers­be­richt van de Art Gal­lery ge­looft As­mo­red­jo er­in dat het be­lang­rijk is om als Su­ri­naam­se kun­ste­naar werk­stuk­ken te cre­ë­ren met een dui­de­lij­ke Su­ri­naam­se iden­ti­teit. Die iden­ti­teit is in zijn werk al­tijd heel sterk aan­we­zig. In de cre­a­ties van As­mo­red­jo word je als kij­ker haast ver­leid door de warm­te en de ener­gie van de zon, de pracht van de Su­ri­naam­se flo­ra en fau­na en de sen­su­e­le schoon­heid van de Su­ri­naam­se vrouw, die hij zo tref­fend in zijn unie­ke stijl op het doek weer­geeft. De beeld­taal in de nieu­we col­lec­tie is niet al­leen le­ven­dig kleur­rijk en her­ken­baar, maar deels ook ver­nieu­wend, ab­stract en te­ge­lij­ker­tijd fi­gu­ra­tief. De ver­trouw­de ele­men­ten in het werk van As­mo­red­jo zo­als de zon, bloe­men, vruch­ten, vo­gels, vis­sen en voor­al Su­ri­naam­se vrou­wen, vor­men ook nu de ro­de draad in zijn schil­de­rij­en. Be­lang­rijk in het ge­heel zijn voor­al cir­kels, weer­ge­ge­ven in de vorm van de zon en nu ook als ex­tra vor­m­ele­ment toe­ge­voegd aan het uit­ein­de van de zon­ne­stra­len en heel na­druk­ke­lijk ook in de ron­din­gen van het vrou­we­lijk li­chaam. Sym­bool voor vrucht­baar­heid, voor de on­ein­di­ge cy­clus van het le­ven; de ron­din­gen waar al­les in de we­reld om­heen draait: ‘Round & Around’.

Naast cir­kels spe­len strak­ke li­ne­ai­re ele­men­ten in de nieu­we col­lec­tie een zeer be­lang­rij­ke rol. Ster­ke pro­fie­len met pro­mi­nen­te lip­pen, ron­de bor­sten en bil­len, wor­den in beeld ver­sterkt door lang­ge­rek­te hal­zen, ho­ri­zon­taal uit­ge­strek­te haar­dos­sen en be­wust aan­ge­brach­te lij­nen en stre­pen. As­mo­red­jo gaat in zijn werk op zoek naar de juis­te syn­the­se tus­sen ab­stract en fi­gu­ra­tief. Het is een uit­da­ging die hij in elk werk­stuk heel be­wust en ui­t­ein­de­lijk ook met suc­ces aan­gaat. Dat kan ook haast niet an­ders, want el­ke com­po­si­tie wordt door de kun­ste­naar nauw­keu­rig in een schets uit­ge­werkt, voor­dat hij de con­tou­ren er­van op het doek aan­brengt. Ab­stract en fi­gu­ra­tief com­ple­te­ren el­kaar in meer dan 30 spre­ken­de en kleur­rij­ke com­po­si­ties. Le­vens­lust, schoon­heid, kracht en sen­su­a­li­teit stra­len van zijn doe­ken af. ‘Round & Around’ is te be­zich­ti­gen in Rea­dy­tex Art Gal­lery aan de Steen­bak­ke­rijstraat 30, van vrij­dag 18 tot en met za­ter­dag 26 no­vem­ber, van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.00 tot 16.30 uur en op za­ter­dag van 8.30 tot 13.30 uur. Ex­tra ope­nings­avon­den op vrij­dag 18 en za­ter­dag 19 no­vem­ber van 19.00 – 21.00 uur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.