Gro­te ac­tie lucht­ha­ven Rot­ter­dam

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

ROT­TER­DAM - De ma­re­chaus­see was mas­saal aan­we­zig op en bij de lucht­ha­ven van Rot­ter­dam. Er was spra­ke van een ‘groot on­der­zoek’. De po­li­tie meldt dat er een ano­nie­me tip is bin­nen­ge­ko­men die wijst op een mo­ge­lij­ke drei­ging op Rot­ter­dam The Ha­gue Air­port.

Naar aan­lei­ding van de tip heb­ben de Ko­nink­lij­ke Ma­re­chaus­see en de po­li­tie di­rect een on­der­zoek naar de­ze mel­ding in­ge­steld. De ac­tie werd in gang ge­zet om­dat het ‘stil alarm ter­ro­ris­me was ge­ac­ti­veerd’. De ge­meen­te Rot­ter­dam zal la­ter met een ver­kla­ring ko­men. Er vindt over­leg plaats tus­sen de bur­ge­mees­ter van Rot­ter­dam, de Hoofd­of­fi­cier van Jus­ti­tie en de Po­li­tie­chef over de te ne­men maat­re­ge­len. De Na­ti­o­naal Co­ör­di­na­tor Ter­ro­ris­me­be­strij­ding en Vei­lig­heid (NCTV) zegt op de hoog­te te zijn en houdt nauw con­tact met de be­trok­ken par­tij­en.

Er wor­den con­tro­les uit­ge­voerd op toe­gangs­we­gen en daar­naast op de vlieg­veld zelf. Het vlieg­ver­keer gaat voor­als­nog ge­woon door. De aan­ge­scherp­te con­tro­le op Rot­ter­dam The Ha­gue Air­port van po­li­tie en ma­re­chaus­see heeft nau­we­lijks ef­fect op de da­ge­lijk­se gang van za­ken op de lucht­ha­ven. Op een in­ge­las­te pers­con­fe­ren­tie be­klem­toon­de een woord­voer­der van de ma­re­chaus­see dat er voor pas­sa­giers geen en­ke­le re­den is de lucht­ha­ven te mij­den. Het lucht­ver­keer liep don­der­dag geen en­ke­le ver­tra­ging op door de maat­re­ge­len.

Op en rond Schip­hol wer­den eind ju­li en be­gin au­gus­tus ex­tra vei­lig­heids­maat­re­ge­len ge­no­men in ver­band met ‘een sig­naal’ dat be­trek­king had op de lucht­ha­ven. Wat dat sig­naal is ge­weest, is nooit dui­de­lijk ge­maakt.

(De Te­le­graaf/ fo­to: i.fok­zi­ne.net)

On­der­zoek bij Rot­ter­dam The Ha­gue Air­port.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.