PVV’ers de­mon­stre­ren te­gen strafeis

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

DEN HAAG - Met­een na de strafeis in de rechts­zaak te­gen Geert Wil­ders heb­ben PVV-Ka­mer­le­den daar in de Twee­de Ka­mer te­gen ge­pro­tes­teerd.

Tij­dens een de­bat over de­fen­sie kwa­men ze de gro­te ver­ga­de­raal in lo­pen en ont­rol­den daar een span­doek waar­op hun lei­der staat af­ge­beeld met een kruis over zijn mond. Ze ma­ken zich zor­gen over de be­knot­ting van de vrij­heid van me­nings­ui­ting. “De vrij­heid van me­nings­ui­ting is hier in het ge­ding, voor ons al­le­maal”, al­dus PVVKa­mer­lid Bar­ry Mad­le­ner. “Ook wil­len we hier­mee aan­ge­ven dat we ach­ter on­ze frac­tie­voor­zit­ter staan.” Mad­le­ner wil­de niet op de re­den voor de strafeis in­gaan. Ca­mera­man­nen en fo­to­gra­fen ston­den al klaar om het ta­fe­reel te re­gi­stre­ren - ze wa­ren ge­tipt door de PVV. Ka­mer­voor­zit­ter Arib was niet ge­diend van het pro­test de­mon­stra­ties in de zaal zijn ver­bo­den. Ze liet bo­des een ein­de ma­ken aan de ac­tie. Al met al duur­de het pro­test nog geen mi­nuut.

Op in­ter­net werd met­een een ac­tie ge­start om Wil­ders te on­der­steu­nen. Sym­pa­ti­san­ten kun­nen een pe­ti­tie on­der­te­ke­nen: “Wij wil­len on­ze af­schuw uit­spre­ken over de­ze schaam­te­lo­ze po­ging een ge­ko­zen po­li­ti­cus te in­ti­mi­de­ren en daar­mee zijn ge­he­le ach­ter­ban mond­dood te ma­ken.” De on­der­te­ke­naars ver­zoe­ken de Twee­de Ka­mer dit soort pro­ces­sen on­mo­ge­lijk te ma­ken.

(De Te­le­graaf/ fo­to: AD)

De PVV-frac­tie pro­tes­teer­de gis­ter­mid­dag in de Ka­mer te­gen de eis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.