Am­ster­dam wil CO2-uit­stoot ver­min­de­ren

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

AM­STER­DAM - Am­ster­dam wil in 2050 een aard­ga­s­lo­ze stad zijn. Wo­ning­cor­po­ra­ties wij­zen daar­om vol­gend jaar de eerste tien­dui­zend be­staan­de wo­nin­gen aan waar­van de gas­kraan wordt dicht­ge­draaid. Hier­mee wil de ge­meen­te de CO2-uit­stoot in de stad flink te­rug­drin­gen.

De plan­nen staan in de stra­te­gie Naar een Stad zon­der Aard­gas, die het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders gis­te­ren heeft be­kend­ge­maakt. De stad wil snel er­va­ring op­doen met het op gro­te schaal aard­ga­s­loos ma­ken van be­staan­de wo­nin­gen. In Am­ster­dam­se nieuw­bouw­wij­ken lig­gen al geen gas­lei­din­gen meer en in 2020 zijn naar ver­wach­ting 102.000 Am­ster­dam­se wo­nin­gen aan­ge­slo­ten op warm­te­net­ten. De uit­da­ging is nu ook be­staan­de ge­bou­wen van het aard­gas af te krij­gen en te kij­ken wel­ke al­ter­na­tie­ven mo­ge­lijk zijn. “We be­gin­nen nu met een warm­te­re­vo­lu­tie, waar el­ke Am­ster­dam­mer bij be­trok­ken wordt”, zegt wet­hou­der Ab­de­lu­heb Choho (duur­zaam­heid). “Dit vraagt om lef bij al­le par­tij­en, en ik ben trots dat we juist in Am­ster­dam sa­men hard aan de slag gaan om be­staan­de buur­ten aard­ga­s­loos te ma­ken. We gaan het ge­woon doen.” Het col­le­ge be­na­drukt dat er ook nog een be­lang­rij­ke taak is weg­ge­legd voor het Rijk om dit te be­rei­ken. Zo moet be­lem­me­ren­de wet- en re­gel­ge­ving wor­den aan­ge­past, is er geld no­dig en pleit de ge­meen­te voor meer be­voegd­he­den.

Mo­men­teel wordt on­ge­veer 90 pro­cent van de warm­te in Am­ster­dam ge­maakt door het ver­bran­den van aard­gas, dat daar­door ver­ant­woor­de­lijk is voor 30 pro­cent van de CO2-uit­stoot in de stad. De ge­meen­te­raad buigt zich in de­cem­ber over de plan­nen van het stads­be­stuur.

(NU/ fo­to: am­ster­dam­woont.nl)

In Am­ster­dam­se nieuw­bouw­wij­ken lig­gen al geen gas­lei­din­gen meer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.