Par­tij­en be­zorgd over geld mos­kee Utrecht

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

UTRECHT - Col­le­ge­par­tij VVD en op­po­si­tie­par­tij CDA in de Utrecht­se raad ma­ken zich zor­gen over de her­komst van geld, dat de sa­la­fis­ti­sche mos­kee AlFitrah in­za­melt via be­ne­fie­ten. Dat blijkt uit vra­gen die de par­tij­en gis­te­ren aan het col­le­ge van B en W heb­ben ge­steld. De­ze week be­taal­de AlFitrah op het nip­per­tje 107.000 eu­ro aan ach­ter­stal­li­ge huur.

De Fis­ca­le Op­spo­rings- en In­lich­tin­gen­dienst FIOD is be­zig met een on­der­zoek naar geld­stro­men bin­nen AlFitrah. Eer­der werd al be­kend dat de Utrecht­se mos­kee geld zou krij­gen van Re­vi­val of Isla­mic He­ri­ta­ge So­ci­e­ty uit Koe­weit, een or­ga­ni­sa­tie die in de Ver­e­nig­de Sta­ten als ter­ro­ris­tisch te boek staat. “AlFitrah weet mid­dels be­ne­fie­ten steeds net op tijd ge­noeg geld op te ha­len om be­ta­lin­gen te doen en zo con­se­quen­ties van wan­be­ta­len af te wen­den”, al­dus VVD en CDA. De par­tij­en wil­len meer we­ten.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.